ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน ปี 2561
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
วัสดุครุภัณฑ์ในการจัดทำน้ำดื่มให้สะอาด วัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้กับระบบส่งน้ำ ภาชนะสำหรับเก็บน้ำดื่ม วัสดุอุปกรณ์จัดทำจุดบริการน้ำให้ถูกสุขลักษณะ การจัดทำแหล่งผลิตน้ำ รวมเงิน
1
 บ้านหนองหว้าประชาสามัคคี
200239 127 2 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
2
 วัดโพธิ์ศรีบรรจง
200238 216 2 45,000 10,000 3,000 10,000 68,000
3
 สองห้องแวงน้อยวิทยา
220234 81 1 45,000 10,000 5,000 5,000 10,000 75,000
4
 บ้านโคกล่ามขี้เหล็ก
200623 55 1 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
5
 บ้านลุงตามัน
200853 390 3 10,000 10,000 10,000 30,000
6
 หนองอ้อวิทยาคม
201300 113 1 45,000 17,000 11,000 2,000 75,000
7
 บ้านยางวิทยา
200228 312 3 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
8
 บ้านนาดี
200411 44 1 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
9
 ดอนมัน
200616 269 2 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
10
 บ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยา
200252 127 2 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
11
 หนองปรือแดง(ศิริราษฎร์ปการ)
200271 57 1 45,000 7,500 4,500 18,000 75,000
12
 บ้านดอนสามัคคี
200641 48 1 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
13
 บ้านโสกดู่
201295 47 1 45,000 17,000 11,000 2,000 75,000
14
 บ้านหนองแวง(ประทาย)
200610 116 1 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
15
 บ้านดงประชานุกูล
200829 430 3 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
16
 บ้านตะคร้อ
200851 111 1 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
17
 บ้านละโว้
200229 236 2 45,000 10,970 5,000 14,030 75,000
18
 บ้านสัมฤทธิ์
200869 182 2 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
19
 บ้านตะบอง "เจริญราษฎร์อุทิศ"
200852 428 3 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
20
 วัดจันทนาราม
201291 188 2 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
21
 นิคมสร้างตนเองพิมาย 4
200874 350 3 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
22
 บ้านหนองม่วง
200414 45 1 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
23
 บ้านดอนหวาย
200875 93 1 45,000 10,000 3,000 17,000 75,000
24
 บ้านหินแร่หนองนกเป็ดวิทยา
201299 73 1 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
25
 หนองบัวรีราษฎร์อุทิศ
200231 230 2 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
26
 บ้านละหานสามัคคี
201223 200 2 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
27
 บ้านหนองข่าวิทยานุสรณ์
200250 70 1 45,000 10,000 5,000 5,000 10,000 75,000
28
 บ้านหนองนกคู่
200245 169 2 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
29
 บ้านโนนตะแบก
200833 75 1 45,000 5,700 9,800 14,500 75,000
30
 บ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา
200845 124 2 45,000 6,030 9,470 14,500 75,000
31
 บ้านโนนพุทรา
200834 127 2 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
32
 บ้านหนองโสน
200877 45 1 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
33
 อาสนาราม
200264 180 2 45,000 10,000 12,000 8,000 75,000
34
 เมืองยาง"คุรุราษฎร์อุทิศ"
201215 252 2 45,000 30,000 75,000
35
 บ้านโคกขาม(นาคพัฒนา)
200850 207 2 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
36
 วัดบ้านดอนตะหนิน
200611 115 1 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
37
 วัดบ้านทุ่งรี
200421 88 1 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
38
 บ้านหนองหว้าตาดำ
200269 286 2 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
รวมเงินทั้งสิ้น 1,665,000 374,200 338,770 370,030 50,000 2,798,000

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net