ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน ปี 2561
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 2

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
วัสดุครุภัณฑ์ในการจัดทำน้ำดื่มให้สะอาด วัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้กับระบบส่งน้ำ ภาชนะสำหรับเก็บน้ำดื่ม วัสดุอุปกรณ์จัดทำจุดบริการน้ำให้ถูกสุขลักษณะ การจัดทำแหล่งผลิตน้ำ รวมเงิน
1
 วัดห้วยสะพาน
020268 118 1 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
2
 บ้านบ่อหว้า
020266 83 1 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
3
 บ้านหนองตาแพ่ง
020145 79 1 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
4
 วัดเบญพาด
020288 396 3 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
5
 วัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา"
020166 507 3 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
6
 บ้านบ่อระแหง
020284 194 2 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
7
 บ้านเขาศาลา
20426 47 1 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
8
 บ้านซ่อง
020422 111 1 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
9
 บ้านเขากรวด
020429 166 2 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
10
 บ้านดอนเตาอิฐ
020291 177 2 45,000 5,000 15,000 10,000 75,000
11
 วัดกระต่ายเต้น
020140 168 2 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
12
 บ้านหนองหิน
020168 74 1 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
13
 วัดดอนขมิ้น
020160 125 2 45,000 20,000 5,000 5,000 75,000
14
 วัดท่ากระทุ่ม
020171 111 1 45,000 10,000 15,000 5,000 75,000
15
 บ้านอ่างหิน
020426 85 1 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
16
 วัดดอนชะเอม
020146 191 2 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
17
 บ้านกระเจา
020287 138 2 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
18
 บ้านดอนเขว้า
020173 111 1 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
19
 บ้านดอนสระ
020277 64 1 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
20
 วัดนาพระยา
020274 50 1 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
21
 บ้านหนองนางเลิ้ง
020444 108 1 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
22
 บ้านอุโลกสี่หมื่น
020176 107 1 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
รวมเงินทั้งสิ้น 990,000 225,000 225,000 210,000 0 1,650,000

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net