ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน ปี 2561
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
วัสดุครุภัณฑ์ในการจัดทำน้ำดื่มให้สะอาด วัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้กับระบบส่งน้ำ ภาชนะสำหรับเก็บน้ำดื่ม วัสดุอุปกรณ์จัดทำจุดบริการน้ำให้ถูกสุขลักษณะ การจัดทำแหล่งผลิตน้ำ รวมเงิน
1
 บ้านหนองบัว(บ้านแท่น)
-1 395 3 45,000 955 14,600 14,445 75,000
2
 บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)
1 390 3 45,000 2,000 14,000 14,000 75,000
3
 บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์
230 2 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
4
 บ้านจมื่น
100673 28 1 45,000 7,400 12,600 10,000 75,000
5
 เกษตรศิลปวิทยา
279 2 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
6
 บ้านโนนงิ้ว
51 1 45,000 955 14,600 14,445 75,000
7
 บ้านระหัด
68 1 45,000 5,550 12,500 11,950 75,000
8
 บึงมะนาววิทยา
106 1 45,000 955 14,600 14,445 75,000
9
 บ้านโนนคูณ(คอนสาร)
100621 135 2 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
10
 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)
191 2 45,000 5,000 15,000 10,000 75,000
11
 บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา)
100648 274 2 45,000 955 14,600 14,445 75,000
12
 บ้านหนองแต้
86 1 45,000 1,800 14,600 13,600 75,000
13
 บ้านหนองไผ่
100694 235 2 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
14
 บ้านเมืองกลางวิทยา
206 2 45,000 955 14,600 14,445 75,000
15
 บ้านนาสีดา
100607 147 2 45,000 955 14,600 14,445 75,000
16
 เนรมิตศึกษา
365 3 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
17
 บ้านหินลาดพัฒนา
100503 61 1 45,000 10,800 13,000 6,200 75,000
18
 บ้านหัวโสก
100671 73 1 45,000 955 14,600 14,445 75,000
19
 บ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)
3602 132 2 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
20
 บ้านหนองปลา
100570 160 2 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
21
 ชุมชนห้วยยาง
344 3 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
22
 บ้านหนองเม็ก
100510 229 2 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
23
 บ้านโนนคูณ(บ้านแท่น)
100481 111 1 45,000 15,000 5,000 10,000 75,000
24
 บ้านโนนงิ้วงาม
113 1 45,000 18,000 6,000 6,000 75,000
25
 บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา
40 1 45,000 955 14,600 14,445 75,000
26
 บ้านดอนเค็ง
63 1 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
27
 บ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์)
71 1 30,000 10,000 10,000 10,000 60,000
28
 บ้านหนองคูวิทยาคม
100639 26 1 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
29
 บ้านดอนไก่เถื่อน
87 1 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
30
 บ้านพีพวย
100669 66 1 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
31
 บ้านหนองพอก
112 1 45,000 5,900 10,000 10,000 70,900
32
 บ้านหนองแวง(ภูเขียว)
100560 181 2 45,000 955 14,600 14,445 75,000
33
 บ้านศาลาสามัคคี
149 2 45,000 1,800 14,600 13,600 75,000
34
 บ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)
100670 274 2 45,000 955 14,600 14,445 75,000
35
 บ้านพรมห้วยข่าวิทยา
87 1 45,000 700 19,000 10,300 75,000
36
 บ้านหนองแซง
195 2 45,000 15,000 6,000 9,000 75,000
37
 บ้านหนองแกหนองโน
127 2 66,202 3,810 4,988 75,000
38
 บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี
61 1 45,000 955 14,600 14,445 75,000
39
 บ้านวังม่วง
373 3 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
40
 บ้านน้ำอุ่น
100599 56 1 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
41
 บ้านน้ำพุหินลาด
108 1 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
42
 บ้านโคกสง่า
100697 109 1 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
43
 บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
126 2 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
44
 บ้านโนนหัวนา
103 1 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
45
 บ้านโนนดินจี่
153 2 45,000 5,000 15,000 10,000 75,000
46
 บ้านถนนกลาง
70 1 32,500 12,990 7,510 20,000 2,000 75,000
รวมเงินทั้งสิ้น 2,063,702 317,445 529,220 518,533 2,000 3,430,900

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net