ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน ปี 2561
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.พิจิตร เขต 2

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
วัสดุครุภัณฑ์ในการจัดทำน้ำดื่มให้สะอาด วัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้กับระบบส่งน้ำ ภาชนะสำหรับเก็บน้ำดื่ม วัสดุอุปกรณ์จัดทำจุดบริการน้ำให้ถูกสุขลักษณะ การจัดทำแหล่งผลิตน้ำ รวมเงิน
1
 วัดมะกอกงอ
350132 66 1 4,500 12,000 50,080 8,420 75,000
2
 วัดพร้าว
350079 233 2 20,700 1,800 32,100 20,400 75,000
3
 วัดป่าแดง
350194 158 2 45,000 15,000 15,000 75,000
4
 บ้านบึงทับจั่น
350344 265 2 45,000 10,000 5,000 15,000 75,000
5
 วัดวังไคร้
350177 56 1 45,000 5,200 4,000 54,200
6
 บ้านวังพร้าว
350343 86 1 20,000 5,000 30,000 20,000 75,000
7
 บ้านวังตายศ “ราษฎร์สามัคคี”
350076 43 1 42,500 6,500 9,000 9,000 8,000 75,000
8
 บ้านปากน้ำ
350075 28 1 45,000 9,764 20,236 75,000
9
 วัดวังสำโรง
350167 219 2 31,000 17,000 12,000 60,000
รวมเงินทั้งสิ้น 298,700 72,500 154,944 105,056 8,000 639,200

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net