ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน ปี 2561
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
วัสดุครุภัณฑ์ในการจัดทำน้ำดื่มให้สะอาด วัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้กับระบบส่งน้ำ ภาชนะสำหรับเก็บน้ำดื่ม วัสดุอุปกรณ์จัดทำจุดบริการน้ำให้ถูกสุขลักษณะ การจัดทำแหล่งผลิตน้ำ รวมเงิน
1
 บ้านน้ำทองน้อย
360092 124 2 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
2
 วัดธรรมาราม
360312 98 1 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
3
 วัดทุ่งตาเปรี้ยว
360294 142 2 0
4
 บ้านห้วยท้องฟาน
360085 169 2 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
5
 ชุมชนดิฎฐอำรุง
360280 127 2 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
6
 บ้านหลังเขา
360161 182 2 45,000 5,000 25,000 75,000
7
 วิทยสัมพันธ์
360149 278 2 75,000 75,000
8
 หนองสะแกประชานุกูล
360290 146 2 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
9
 บ้านนาไก่เขี่ย
360129 66 1 45,000 15,000 15,000 75,000
10
 วัดท่าช้าง
360283 91 1 45,000 15,000 15,000 75,000
11
 ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา
360110 406 3 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
12
 บ้านหนองหิน
360160 381 3 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
13
 บ้านร่มเกล้า
360082 518 3 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
14
 บ้านคลองช้าง
360414 72 1 45,000 15,000 5,000 10,000 75,000
15
 บ้านนาตอน
360077 46 1 30,000 10,000 10,000 10,000 60,000
16
 วัดหางไหล
360307 191 2 45,000 2,000 4,000 24,000 75,000
17
 ชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์)
360300 311 3 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
18
 ภูขัดรวมไทยพัฒนา
360134 190 2 45,000 30,000 75,000
19
 นครไทยวิทยาคม
360103 754 3 45,000 16,600 16,800 16,600 95,000
รวมเงินทั้งสิ้น 750,000 138,600 155,800 205,600 105,000 1,355,000

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net