ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน ปี 2561
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
วัสดุครุภัณฑ์ในการจัดทำน้ำดื่มให้สะอาด วัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้กับระบบส่งน้ำ ภาชนะสำหรับเก็บน้ำดื่ม วัสดุอุปกรณ์จัดทำจุดบริการน้ำให้ถูกสุขลักษณะ การจัดทำแหล่งผลิตน้ำ รวมเงิน
1
 วัดเกาะ
070024 152 2 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
2
 ประชาฤกษ์สมบูรณ์
070064 471 3 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
3
 บ้านแขวงกลั่น
070026 79 1 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
4
 วัดบางปรง
070021 174 2 35,000 10,000 10,000 5,000 60,000
5
 วัดบึงน้ำรักษ์
070106 105 1 16,500 7,500 12,000 5,000 41,000
6
 วัดไผ่ดำ
087614 248 2 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
7
 สุเหร่าจรเข้น้อย
070176 192 2 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
8
 วัดอรัญญิการาม
070161 43 1 40,000 40,000
9
 วัดท่าสะอ้าน
240103 284 2 35,000 9,000 10,000 21,000 75,000
รวมเงินทั้งสิ้น 351,500 76,500 82,000 81,000 0 591,000

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net