ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน ปี 2561
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.สุโขทัย เขต 1

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
วัสดุครุภัณฑ์ในการจัดทำน้ำดื่มให้สะอาด วัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้กับระบบส่งน้ำ ภาชนะสำหรับเก็บน้ำดื่ม วัสดุอุปกรณ์จัดทำจุดบริการน้ำให้ถูกสุขลักษณะ การจัดทำแหล่งผลิตน้ำ รวมเงิน
1
 บ้านหนองกระทุ่ม
620068 74 1 60,000 8,000 7,000 75,000
2
 บ้านน้ำลาด
620093 61 1 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
3
 บ้านวังโคนเปือย
620161 156 2 45,000 11,500 18,500 75,000
4
 บ้านลานทอง
620170 49 1 45,000 20,000 10,000 75,000
5
 บ้านเนินพยอม
620111 83 1 45,000 18,900 11,100 75,000
6
 บ้านวังแดด
620168 109 1 45,000 11,500 18,500 75,000
7
 วัดโบสถ์
620059 119 1 45,000 10,000 20,000 75,000
8
 บ้านหนองไม้กอง
620176 62 1 45,000 12,000 18,000 75,000
9
 เชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ)
620159 100 1 30,000 12,000 12,450 5,000 59,450
10
 บ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)
620046 304 3 45,000 21,000 9,000 75,000
รวมเงินทั้งสิ้น 450,000 113,900 146,550 24,000 0 734,450

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net