ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน ปี 2561
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
วัสดุครุภัณฑ์ในการจัดทำน้ำดื่มให้สะอาด วัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้กับระบบส่งน้ำ ภาชนะสำหรับเก็บน้ำดื่ม วัสดุอุปกรณ์จัดทำจุดบริการน้ำให้ถูกสุขลักษณะ การจัดทำแหล่งผลิตน้ำ รวมเงิน
1
 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์)
500286 129 2 50,000 5,000 10,000 10,000 75,000
2
 บ้านสะพานหิน
500144 123 2 45,000 5,000 10,000 15,000 75,000
3
 บ้านแม่วะเด่นชัย
500151 88 1 45,000 10,000 20,000 75,000
4
 บ้านนาเบี้ย
500181 57 1 45,000 18,800 11,200 75,000
5
 บ้านอุมลอง
500491 103 1 45,000 45,000
6
 เสริมขวาวิทยา
500439 162 2 25,000 23,000 6,000 3,300 5,000 62,300
7
 สันโป่งวิทยา
500433 120 1 45,000 22,000 8,000 75,000
8
 บ้านอุมลอง
500491 45 1 15,000 20,000 8,800 1,200 45,000
9
 ชุมชนบ้านท่าแหน
500091 90 1 45,000 15,000 5,000 10,000 75,000
รวมเงินทั้งสิ้น 360,000 118,800 47,800 70,700 5,000 602,300

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net