ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน ปี 2561
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 1

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
วัสดุครุภัณฑ์ในการจัดทำน้ำดื่มให้สะอาด วัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้กับระบบส่งน้ำ ภาชนะสำหรับเก็บน้ำดื่ม วัสดุอุปกรณ์จัดทำจุดบริการน้ำให้ถูกสุขลักษณะ การจัดทำแหล่งผลิตน้ำ รวมเงิน
1
 บ้านแก่งน้อย
060054 67 1 45,000 10,000 15,000 5,000 75,000
2
 วัดสามผาน
060038 147 2 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
3
 วัดสิงห์
060011 142 2 45,000 12,000 3,000 15,000 75,000
4
 วัดเกาะตะเคียน
060027 161 2 45,000 2,000 12,000 16,000 75,000
5
 บ้านแก้ว
060003 830 3 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
6
 บ้านหนองบัวทอง
060194 85 1 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
7
 บ้านยางระหง
060211 62 1 20,000 10,000 10,000 15,000 20,000 75,000
รวมเงินทั้งสิ้น 290,000 64,000 70,000 81,000 20,000 525,000

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net