ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน ปี 2561
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.สกลนคร เขต 3

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
วัสดุครุภัณฑ์ในการจัดทำน้ำดื่มให้สะอาด วัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้กับระบบส่งน้ำ ภาชนะสำหรับเก็บน้ำดื่ม วัสดุอุปกรณ์จัดทำจุดบริการน้ำให้ถูกสุขลักษณะ การจัดทำแหล่งผลิตน้ำ รวมเงิน
1
 บ้านนายอ
540466 86 1 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
2
 บ้านหนองพอกน้อย
540513 157 2 34,000 10,000 15,200 15,800 75,000
3
 บ้านหนองเหมือดเมี่ยง
540514 157 2 34,000 10,000 15,200 15,800 75,000
4
 บ้านคึม
540473 117 1 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
5
 บ้านโคกก่องคูสะคาม
540292 75 1 26,500 8,500 35,000
6
 บ้านนาอวนน้อย
540313 120 1 25,000 25,000
7
 บ้านหนองสนม
540273 81 1 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
8
 บ้านดอนแดงเม่นใหญ่
540465 246 2 45,000 1,600 16,180 7,220 5,000 75,000
9
 บ้านท่าช้างเจริญไพศาล
540151 86 1 45,000 3,000 5,000 10,000 12,000 75,000
10
 บ้านโนนทับช้าง
540303 157 2 34,000 10,000 10,000 10,000 64,000
11
 บ้านหินเหิบ
540251 146 2 35,000 10,000 10,000 10,000 65,000
12
 บ้านนาฮี
540493 109 1 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
13
 บ้านเชียงเพ็ง
540277 63 1 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
14
 บ้านอินทร์แปลง
540290 295 2 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
รวมเงินทั้งสิ้น 523,500 113,100 131,580 153,820 17,000 939,000

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net