ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน ปี 2561
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.สกลนคร เขต 2

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
วัสดุครุภัณฑ์ในการจัดทำน้ำดื่มให้สะอาด วัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้กับระบบส่งน้ำ ภาชนะสำหรับเก็บน้ำดื่ม วัสดุอุปกรณ์จัดทำจุดบริการน้ำให้ถูกสุขลักษณะ การจัดทำแหล่งผลิตน้ำ รวมเงิน
1
 บ้านดอนเชียงยืน
540362 133 2 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
2
 บ้านคำแหว
540207 167 2 45,000 15,000 5,000 10,000 75,000
3
 วัดสุทธิมงคล
470200 78 1 45,000 10,000 15,000 5,000 75,000
4
 บ้านโคกสามัคคี
540244 82 1 45,000 10,000 7,400 11,400 73,800
5
 บ้านทุ่งคำ
540561 60 1 45,000 5,000 15,000 10,000 75,000
6
 บ้านโคกศิลา
470301 371 3 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
7
 บ้านอูนดง
540211 186 2 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
8
 บ้านห้วยบุ่นนาทัน
540208 150 2 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
9
 บ้านชุมชัยหนองย่างชิ้น
540411 63 1 20,400 5,000 10,000 39,600 75,000
10
 บ้านไร่บ้านไฮ่
540200 189 2 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
11
 บ้านหนองไฮ
540230 96 1 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
12
 ชุมชนบดมาดพอกน้อย
540173 201 2 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
13
 บ้านโนนทรายคำ
540191 204 2 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
14
 บ้านเสาขวัญกุดก้อม
540204 64 1 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
15
 บ้านดอนกอย
540187 97 1 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
16
 บ้านนาสาวนาน
540179 122 2 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
17
 บ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง
540182 149 2 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
รวมเงินทั้งสิ้น 740,400 165,000 172,400 196,000 0 1,273,800

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net