ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน ปี 2561
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
วัสดุครุภัณฑ์ในการจัดทำน้ำดื่มให้สะอาด วัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้กับระบบส่งน้ำ ภาชนะสำหรับเก็บน้ำดื่ม วัสดุอุปกรณ์จัดทำจุดบริการน้ำให้ถูกสุขลักษณะ การจัดทำแหล่งผลิตน้ำ รวมเงิน
1
 บ้านหนองช้าง
450088 73 1 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
2
 บ้านกลอยโนนสมบูรณ์
450566 59 1 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
3
 บ้านโพนยานาง
450379 12 1 32,500 22,500 10,000 10,000 75,000
4
 บ้านโนนม่วง
450257 52 1 45,000 6,495 12,895 10,610 75,000
5
 บ้านน้ำอ้อม
450070 203 2 32,500 8,700 41,200
6
 บ้านแดง
450408 95 1 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
7
 บ้านโพนทอง(โพนทราย)
450668 83 1 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
8
 บ้านโคก(ทองคุรุราษฎร์พัฒนา)
450384 87 1 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
9
 บ้านหว่านไฟ
450614 190 2 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
10
 บ้านหัวนา(พนมไพร)
450287 139 2 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
11
 ค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา
450269 146 2 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
12
 บ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง)
450092 193 2 45,000 10,000 5,000 10,000 5,000 75,000
13
 บ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์)
450602 74 1 45,000 8,000 8,000 6,000 8,000 75,000
14
 บ้านหนองหัวคน
450573 95 1 30,000 20,000 15,000 10,000 75,000
15
 บ้านสำราญนิวาสสามัคคี
450068 134 2 32,500 8,700 41,200
16
 ชีโนวาทธำรง
450113 94 1 45,000 18,250 10,000 1,750 75,000
17
 เมืองอาจสามารถ
450557 908 3 8,626 20,000 46,374 75,000
18
 ชุมชนบ้านหนองผึ้ง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ)
450087 190 2 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
19
 หนองพระบางตลาดม่วง
450115 147 2 45,000 45,000
20
 นาชมดอนกลางวิทยา
450292 202 2 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
21
 ทุ่งศรีเมืองวิทยา
450426 141 2 32,000 23,000 10,000 10,000 75,000
22
 วัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)
450058 625 3 45,000 6,400 750 22,800 74,950
23
 บ้านบุ่งเบา
450562 40 1 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
24
 บ้านจานใต้
450236 76 1 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
25
 บ้านหนองแวง(เกษตรวิสัย)
450060 227 2 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
26
 เมืองอารัมย์
450433 50 1 32,000 19,500 10,000 10,000 71,500
27
 เมืองโพนทราย
450670 198 2 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
28
 บ้านเหนือ
450089 57 1 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
29
 สะแบงตากทุ่งสระแกโนนพยอมประชาสรรค์
450680 69 1 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
30
 บ้านหนองบั่ววิทยา
450407 92 1 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
31
 บ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง)
450238 124 2 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
32
 บ้านโนนจิกหนองคู
450271 56 1 45,000 4,000 10,000 12,000 71,000
33
 บ้านผำโนนสว่าง
450076 113 1 30,000 10,000 9,800 49,800
34
 สาวแหวิทยา
450777 196 2 45,000 6,764 13,236 10,000 75,000
35
 บ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร)
450297 134 2 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
36
 อนุบาลเมืองพนมไพร
450251 764 3 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
37
 บ้านน้ำคำน้อย
450409 85 1 45,000 5,800 9,200 15,000 75,000
38
 บ้านลำโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา)
450405 185 2 45,000 5,800 9,200 15,000 75,000
39
 บ้านหัวช้างเลิงแก
450240 415 3 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
40
 ชีโหล่นวิทยา
450596 248 2 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
41
 บ้านโพธิ์ใหญ่
450258 223 2 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
42
 ไตรคามสามัคคี
450075 113 1 30,000 5,000 5,000 5,000 45,000
43
 ชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร)
450211 256 2 30,000 30,000
44
 บ้านตาแหลวโนนหมากแงว
450424 269 2 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
45
 เมืองเกษตรวิสัย
450057 347 3 32,500 8,700 41,200
46
 บ้านหัวนา(เมืองสรวง)
450627 113 1 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
47
 บ้านโพนทัน
450102 179 2 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
48
 บ้านโคกสำโรง
450435 87 1 45,000 12,000 18,000 75,000
49
 บ้านโพนพอุง
450395 90 1 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
50
 บ้านแสนสี
450103 253 2 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
51
 บ้านโหรา
450608 83 1 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
52
 เมืองปทุมรัตต์
450209 479 3 30,000 10,000 10,000 25,000 75,000
53
 บ้านหนองคูณ
450770 143 2 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
54
 บ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
450402 345 3 30,000 25,000 10,000 10,000 75,000
55
 บ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา
450628 46 1 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
56
 บ้านลิ้นฟ้า
450615 58 1 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
57
 บ้านดงเย็น
450771 94 1 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
58
 ชุมชนบ้านโพนเมือง
450585 247 2 45,000 10,000 10,000 65,000
59
 บ้านสาหร่าย
450388 130 2 45,000 10,000 5,000 10,000 5,000 75,000
60
 บ้านหินกอง
450398 87 1 45,000 10,000 10,000 65,000
61
 บ้านหนองสรวงหนองซำ
450673 43 1 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
62
 บ้านยางเครือด่านน้อย
450416 119 1 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
63
 บ้านเหล่าฮก
450616 202 2 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
64
 ดอนเสาโฮง
450254 78 1 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
รวมเงินทั้งสิ้น 2,669,000 631,235 573,081 601,534 66,000 4,540,850

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net