ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน ปี 2561
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
วัสดุครุภัณฑ์ในการจัดทำน้ำดื่มให้สะอาด วัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้กับระบบส่งน้ำ ภาชนะสำหรับเก็บน้ำดื่ม วัสดุอุปกรณ์จัดทำจุดบริการน้ำให้ถูกสุขลักษณะ การจัดทำแหล่งผลิตน้ำ รวมเงิน
1
 บ้านขุมดินสว่างประชานุกูล
450134 38 1 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
2
 รัฐทวิคาม
450136 10 1 45,000 10,000 10,000 9,700 74,700
3
 บ้านสวนมอญ
450156 56 1 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
4
 หนองบัวเลิงเหล่าสวนมอญ
450145 49 1 45,000 10,000 10,000 9,170 74,170
5
 ไตรมิตรวิทยา
450119 120 1 45,000 10,000 10,000 4,000 69,000
6
 รัตนประชานุสรณ์
450161 28 1 45,000 13,000 7,000 10,000 75,000
7
 บ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา)
450128 186 2 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
8
 บ้านหนองแอก
450122 150 2 45,000 20,000 5,000 5,000 75,000
9
 บ้านหนองแวงหนองหัวคน
450125 191 2 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
10
 บ้านโคกมอน
450144 38 1 25,000 10,000 15,000 20,000 70,000
11
 บ้านอีง่อง
450155 56 1 45,000 2,500 10,000 17,500 75,000
12
 บ้านไก่ป่า
450171 45 1 45,000 8,680 19,520 1,800 75,000
13
 บ้านตรีคาม
450192 54 1 45,000 10,420 55,420
14
 บ้านหนองดู่
450175 46 1 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
15
 บ้านไผ่
450179 46 1 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
16
 เมืองธวัชบุรี
450167 489 3 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
17
 บ้านคางฮุง
450190 103 1 45,000 1,000 7,000 22,000 75,000
18
 บ้านหนองเต่า
450197 71 1 45,000 1,600 19,800 7,600 74,000
19
 บ้านอีหมุน
450199 127 2 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
20
 บ้านงิ้ว(คุรูปถัมภ์)
450178 49 1 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
21
 บ้านดู่
450189 95 1 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
22
 บ้านมะยาง
450204 168 2 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
23
 บ้านเมืองน้อย
450203 230 2 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
24
 บ้านหนองสาหร่าย
450201 63 1 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
25
 บ้านธวัชบุรี
450174 180 2 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
26
 บ้านหนองบัวดอนไผ่
450194 44 1 45,000 353 25,500 4,147 75,000
27
 บ้านหัวโนน
450188 89 1 45,000 8,080 6,310 10,000 69,390
28
 บ้านโพนทอง
450704 30 1 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
29
 ไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติ
450696 138 2 29,520 38,300 67,820
30
 หนองคูโคกขุมดิน
450698 118 1 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
31
 คางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา
450745 104 1 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
32
 บ้านม่วงท่าลาด
450741 116 1 20,000 10,000 10,000 35,000 75,000
33
 บ้านแคน
450719 100 1 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
34
 บ้านเลิงคาประชาเนรมิต
450729 59 1 10,000 6,850 14,620 43,530 75,000
35
 บ้านคุยค้อ(บัณฑิตประชาสรรค์)
450728 32 1 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
36
 บ้านยางใต้
450799 40 1 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
37
 บ้านขว้างใหญ่
450795 10 1 45,000 10,000 5,000 15,000 75,000
38
 บ้านห้วยสนุกสะพานทอง
450787 67 1 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
39
 บ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
450788 182 2 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
40
 ท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา
450785 74 1 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
41
 บ้านแมดโพธิ์กลาง
450749 115 1 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
42
 บ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา)
450757 87 1 45,000 3,780 3,000 51,780
รวมเงินทั้งสิ้น 1,765,000 365,843 447,270 503,167 0 3,081,280

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net