ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน ปี 2561
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.หนองคาย เขต 1

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
วัสดุครุภัณฑ์ในการจัดทำน้ำดื่มให้สะอาด วัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้กับระบบส่งน้ำ ภาชนะสำหรับเก็บน้ำดื่ม วัสดุอุปกรณ์จัดทำจุดบริการน้ำให้ถูกสุขลักษณะ การจัดทำแหล่งผลิตน้ำ รวมเงิน
1
 บ้านนาโพธิ์
660304 97 1 45,000 18,580 4,000 7,420 75,000
2
 ดาวเรืองสมสะอาด
660046 115 1 45,000 45,000
3
 บ้านหนองแวง
660174 128 2 15,000 15,000 45,000 75,000
4
 บ้านสาวแล
660485 141 2 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
5
 หาดคำบอนวัฒนา
660023 149 2 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
6
 ชุมชนบ้านโพนสา
660156 158 2 45,000 45,000
7
 อนุบาลดอนไผ่
660487 0 2 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
8
 ชุมชนบ้านถ่อน
660145 0 2 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
9
 ดงเว้นดงเจริญวิทยา
660045 0 2 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
10
 ธนากรสงเคราะห์
660003 237 2 5,000 5,000 5,000 15,000
11
 ชุมชนบ้านปะโค
660015 450 3 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
12
 อนุบาลดารณีท่าบ่อ
660155 889 3 65,000 10,000 10,000 10,000 95,000
รวมเงินทั้งสิ้น 485,000 93,580 79,000 97,420 45,000 800,000

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net