ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน ปี 2561
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต 5

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
วัสดุครุภัณฑ์ในการจัดทำน้ำดื่มให้สะอาด วัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้กับระบบส่งน้ำ ภาชนะสำหรับเก็บน้ำดื่ม วัสดุอุปกรณ์จัดทำจุดบริการน้ำให้ถูกสุขลักษณะ การจัดทำแหล่งผลิตน้ำ รวมเงิน
1
 บ้านขี้เหล็ก
711086 371 3 45,000 10,000 20,000 75,000
2
 บ้านแก้ง
710316 381 3 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
3
 บ้านแข้ด่อน
710495 122 2 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
4
 บ้านนาส่วง
710242 161 2 45,000 30,000 75,000
5
 โนนสูงโนนโฮมวิทยา
710488 158 2 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
6
 บ้านโนนแคน
710325 214 2 45,000 27,000 3,000 75,000
7
 อุดมสามัคคี
710324 87 1 45,000 30,000 75,000
8
 บ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83
710535 355 3 45,000 30,000 75,000
9
 บ้านโชคชัย
710254 47 1 45,000 9,700 9,900 10,400 75,000
10
 บ้านโพนแอวขัน
710485 59 1 45,000 662 20,628 66,290
11
 บ้านวารีอุดม
710267 36 1 45,000 12,000 18,000 75,000
12
 บ้านยาง
710321 253 2 30,000 10,000 10,000 20,000 5,000 75,000
13
 บ้านห้วยปอ
710550 128 2 45,000 10,990 18,880 74,870
14
 บ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้า
710991 57 1 45,000 12,000 13,000 5,000 75,000
15
 บ้านอุดมสุข
710293 41 1 45,000 10,000 20,000 75,000
16
 บ้านคำกลางวังม่วง
710988 72 1 25,000 5,344 10,440 10,316 23,900 75,000
17
 บ้านห่องคำ
710258 160 2 45,000 5,000 16,000 66,000
18
 บ้านกระเบื้อง
710245 46 1 45,000 4,900 21,000 70,900
19
 บ้านดอนโมกข์
711087 114 1 45,000 9,540 12,270 66,810
20
 บ้านหนองถาวร
710998 38 1 45,000 25,000 5,000 75,000
21
 ประชาสามัคคี
710310 195 2 45,000 9,500 10,500 10,000 75,000
22
 บ้านโนนจิก(บุณฑริก)
710256 139 2 45,000 5,000 16,000 66,000
23
 บ้านนาแก
710320 105 1 45,000 7,000 16,000 68,000
24
 เมืองเดช
710306 248 2 45,000 30,000 75,000
25
 บ้านนานวล
710295 134 2 20,000 55,000 75,000
26
 บ้านหนองบัวอารี
710992 66 1 15,000 7,100 21,000 31,900 75,000
27
 บ้านคำม่วง
710480 65 1 45,000 3,000 5,000 3,000 10,000 66,000
28
 บ้านโนนสวาง(น้ำยืน)
710513 42 1 45,000 30,000 75,000
29
 บ้านโนนรังหนองบัวดง
711002 46 1 45,000 15,000 60,000
30
 บ้านทุ่งเพียง
710463 245 2 30,000 30,000
31
 บ้านโนนบก
710477 92 1 37,500 37,500
32
 บ้านโนนสำราญ
710565 250 2 45,000 45,000
33
 บ้านโนนสูง
710570 158 2 45,000 25,000 5,000 75,000
34
 บ้านโนนค้อ(เดชอุดม)
710555 334 3 45,000 30,000 75,000
35
 บ้านหนองบัว(เดชอุดม)
710244 58 1 45,000 4,900 21,000 70,900
36
 บ้านขอนแป้น
710543 142 2 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
37
 บ้านม่วงนาดี
710270 517 3 45,000 30,000 75,000
รวมเงินทั้งสิ้น 1,552,500 438,636 235,840 307,394 53,900 2,588,270

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net