ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน ปี 2561
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
วัสดุครุภัณฑ์ในการจัดทำน้ำดื่มให้สะอาด วัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้กับระบบส่งน้ำ ภาชนะสำหรับเก็บน้ำดื่ม วัสดุอุปกรณ์จัดทำจุดบริการน้ำให้ถูกสุขลักษณะ การจัดทำแหล่งผลิตน้ำ รวมเงิน
1
 บ้านหนองแปน
530858 93 1 51,800 4,560 12,000 6,640 75,000
2
 บ้านกอย
530352 164 2 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
3
 บ้านขนวนสีแก้ว
530390 140 2 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
4
 บ้านทุ่งสว่าง(ราษฎร์พัฒนา)
530421 32 1 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
5
 บ้านแสนแก้วหนองคูไซ
530369 83 1 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
6
 บ้านแต้มะหลี่
530869 147 2 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
7
 บ้านโทะ
530623 238 2 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
8
 บ้านหาด(อสพป.13)
530642 128 2 18,750 18,750 18,750 18,750 75,000
9
 อนุบาลอุทุมพรพิสัย
530384 1165 3 23,750 23,750 23,750 23,750 95,000
10
 บ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา)
530796 83 1 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
11
 หนองผือ
530860 82 1 45,000 2,000 16,000 12,000 75,000
12
 บ้านนาโนน
530416 144 2 45,000 2,000 16,000 12,000 75,000
13
 บ้านกล้วยกว้าง
530625 138 2 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
14
 บ้านนานวนหนองแคน
530628 75 1 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
15
 บ้านหนองหงอก
530856 130 2 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
16
 บ้านพงสิม
530634 124 2 45,000 3,680 9,000 17,320 75,000
17
 บ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล)
530360 228 2 45,000 6,600 16,700 6,700 75,000
18
 บ้านโดด
530852 68 1 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
19
 บ้านจานแสนไชย
530635 144 2 45,000 6,000 18,000 6,000 75,000
20
 บ้านโกทา
530355 136 2 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
21
 บ้านจิก
530347 141 2 20,000 5,000 40,000 10,000 75,000
22
 อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ
530853 202 2 22,500 22,500
23
 บ้านอีสร้อย
530615 149 2 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
24
 บ้านหนองปลาคูณ
530792 126 2 45,000 10,000 5,000 15,000 75,000
รวมเงินทั้งสิ้น 991,800 202,340 310,200 248,160 15,000 1,767,500

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net