ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน ปี 2561
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 2

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
วัสดุครุภัณฑ์ในการจัดทำน้ำดื่มให้สะอาด วัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้กับระบบส่งน้ำ ภาชนะสำหรับเก็บน้ำดื่ม วัสดุอุปกรณ์จัดทำจุดบริการน้ำให้ถูกสุขลักษณะ การจัดทำแหล่งผลิตน้ำ รวมเงิน
1
 บ้านหนองแสง
650233 254 2 45,000 21,390 3,860 4,750 75,000
2
 บ้านเหล่า (ท่าตูม)
650216 81 1 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
3
 บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา)
650201 125 2 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
4
 ไตรคามสามัคคี
650236 133 2 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
5
 บ้านหมากมี่
650212 210 2 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
6
 บ้านโนนสัง
650181 27 1 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
7
 บ้านหนองอีดำ
650253 122 2 45,000 8,700 15,600 5,700 75,000
8
 บ้านนางเข็ม
650374 83 1 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
9
 บ้านหนองคู
650346 98 1 45,000 45,000
10
 บ้านหัวงัว
650489 276 2 45,000 30,000 75,000
11
 บ้านไกลเสนียด
650209 154 2 45,000 7,500 4,000 13,500 70,000
12
 บ้านอาจญา
650348 150 2 39,000 5,000 12,000 19,000 75,000
13
 บ้านผำ
650754 129 2 36,500 8,500 45,000
14
 บ้านขี้เหล็ก( โนนนารายณ์)
650748 119 1 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
15
 บ้านปรีง
650246 258 2 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
16
 บ้านน้ำคำ
650377 165 2 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
17
 บ้านเมืองไผ่กระท่ม
650185 73 1 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
18
 บ้านหนองหิน
650382 118 1 60,000 1,000 5,000 9,000 75,000
19
 บ้านช่องยางชุม
650364 155 2 45,000 5,000 50,000
20
 บ้านท่าศิลา
650237 300 2 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
21
 บ้านหาญฮี
650380 144 2 45,000 8,500 10,000 7,000 4,500 75,000
22
 บ้านชายทุ่ง
650217 83 1 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
23
 บ้านยางกระจับ
650215 227 2 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
24
 บ้านทิพย์นวด
650163 211 2 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
25
 บ้านอาพืด
650740 109 1 45,000 6,720 7,300 15,980 75,000
26
 บ้านอ้อตลิ่งชัน
650189 250 2 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
27
 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา)
650354 183 2 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
28
 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์
650381 196 2 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
29
 วัดบึงบ้านสนม
650473 101 1 25,000 25,000 10,000 15,000 75,000
รวมเงินทั้งสิ้น 1,285,500 258,810 220,660 269,830 50,200 2,085,000

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net