ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน ปี 2560
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 3

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
วัสดุครุภัณฑ์ในการจัดทำน้ำดื่มให้สะอาด วัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้กับระบบส่งน้ำ ภาชนะสำหรับเก็บน้ำดื่ม วัสดุอุปกรณ์จัดทำจุดบริการน้ำให้ถูกสุขลักษณะ การจัดทำแหล่งผลิตน้ำ รวมเงิน
1
 บ้านปาเซ
240157 55 1 45,000 13,000 15,000 2,000 0 75,000
2
 วัดตันติการามมิตรภาพที่ 109
240147 76 1 45,000 0 0 30,000 0 75,000
3
 บ้านบือนังกือเปาะ
240145 90 1 0 0 0 0 75,000 75,000
4
 ราชประสงค์
240340 110 1 45,000 30,000 0 0 0 75,000
5
 บ้านบาโงกูโบ
240154 106 1 30,000 0 30,000 15,000 0 75,000
6
 บ้านลูโบ๊ะเยาะ
240336 115 1 45,000 5,000 0 5,000 20,000 75,000
7
 บ้านบาโงสะโต
240162 119 1 45,000 30,000 0 0 0 75,000
รวมเงินทั้งสิ้น 255,000 78,000 45,000 52,000 95,000 525,000

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net