ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน ปี 2560
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
วัสดุครุภัณฑ์ในการจัดทำน้ำดื่มให้สะอาด วัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้กับระบบส่งน้ำ ภาชนะสำหรับเก็บน้ำดื่ม วัสดุอุปกรณ์จัดทำจุดบริการน้ำให้ถูกสุขลักษณะ การจัดทำแหล่งผลิตน้ำ รวมเงิน
1
 บ้านโคกหินช้าง
200240 74 1 45,000 5,080 4,950 19,970 0 75,000
2
 ท่าลาด
200241 509 3 45,000 0 30,000 0 0 75,000
3
 ปราสาทหินนางรำ
200609 63 1 45,000 30,000 0 0 0 75,000
4
 พิมายสามัคคี 1
200864 685 3 65,000 30,000 0 0 0 95,000
5
 หนองปรือแก้ว
200246 45 1 45,000 5,080 4,950 19,970 0 75,000
6
 ราษฎร์สโมสร
200837 361 3 45,000 30,000 0 0 0 75,000
7
 บ้านโกรกสำโรง
200409 111 1 45,000 30,000 0 0 0 75,000
8
 วัดบ้านหนองคู
200645 70 1 45,000 30,000 0 0 0 75,000
9
 บ้านหนองโป่ง(ราษฎร์บำรุง)
201283 89 1 45,000 15,000 5,000 5,000 5,000 75,000
10
 หนองกุงวันชาติ
200663 57 1 45,000 10,970 5,000 14,030 0 75,000
11
 บ้านสี่เหลี่ยม
201288 144 2 45,000 9,500 16,000 4,500 0 75,000
12
 บ้านโนนปีบ
201228 34 1 45,000 30,000 0 0 0 75,000
13
 คมเพชรวิทยาคาร
200664 91 1 45,000 0 0 30,000 0 75,000
14
 หนองม่วงหนองแวง
200646 74 1 45,000 30,000 0 0 0 75,000
15
 บ้านดอนวัว
200640 49 1 45,000 30,000 0 0 0 75,000
16
 บ้านหนองโดนรกฟ้า
200268 78 1 45,000 6,000 8,000 10,000 6,000 75,000
17
 บ้านหนองแวงสามัคคี
200236 114 1 45,000 6,000 8,000 10,000 6,000 75,000
18
 ชุมชนบ้านวังหิน
200838 209 2 45,000 30,000 0 0 0 75,000
รวมเงินทั้งสิ้น 830,000 327,630 81,900 113,470 17,000 1,370,000

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net