ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน ปี 2560
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
วัสดุครุภัณฑ์ในการจัดทำน้ำดื่มให้สะอาด วัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้กับระบบส่งน้ำ ภาชนะสำหรับเก็บน้ำดื่ม วัสดุอุปกรณ์จัดทำจุดบริการน้ำให้ถูกสุขลักษณะ การจัดทำแหล่งผลิตน้ำ รวมเงิน
1
 บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)
100632 158 2 45,000 1,800 14,600 13,600 0 75,000
2
 บ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา
10067 109 1 45,000 955 14,600 14,445 0 75,000
3
 บ้านหนองคัน
100535 194 2 45,000 10,000 5,000 10,000 5,000 75,000
4
 บ้านหนองตากล้า
100269 86 1 45,000 0 0 30,000 0 75,000
5
 บ้านหนองหญ้าปล้อง
100425 62 1 45,000 20,000 10,000 0 0 75,000
6
 บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง
100690 151 2 45,000 30,000 0 0 0 75,000
7
 บ้านโจดพิทยาคาร
100647 123 2 45,000 955 14,600 14,445 0 75,000
8
 บ้านสีปลาด
100583 35 1 45,000 9,000 15,000 6,000 0 75,000
9
 บ้านปากช่องผาเบียด
100616 132 2 45,000 5,500 15,000 2,500 7,000 75,000
10
 บ้านหนองช้างเอก
100419 35 1 45,000 12,400 10,900 6,540 0 74,840
11
 บ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร)
100687 51 1 45,000 5,550 12,500 11,950 0 75,000
12
 บุปผาราม
100667 70 1 45,000 955 14,600 14,445 0 75,000
13
 ฉิมพลีมา
100553 115 1 45,000 0 30,000 0 0 75,000
14
 บ้านโสกมะตูม
100622 70 1 45,000 0 0 30,000 0 75,000
15
 บ้านหนองสังข์
100420 176 2 45,000 30,000 0 0 0 75,000
16
 บ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง)
100668 200 2 45,000 1,800 14,600 13,600 0 75,000
17
 บ้านขามป้อม
100684 127 2 45,000 625 14,600 14,775 0 75,000
18
 เพชรราษฎร์บำรุง
100542 288 2 45,000 17,000 13,000 0 0 75,000
19
 บ้านโนนโจด
100625 69 1 45,000 0 30,000 0 0 75,000
20
 บ้านท่าศาลา
100620 96 1 45,000 10,000 5,000 10,000 5,000 75,000
21
 บ้านสารจอดเก่า
100701 125 2 45,000 0 30,000 0 0 75,000
22
 บ้านกลาง
100691 48 1 45,000 5,000 10,000 15,000 0 75,000
23
 บ้านเขวา
100651 66 1 45,000 955 14,600 14,445 0 75,000
24
 บ้านคอนสาร
100588 322 3 45,000 15,000 5,000 10,000 0 75,000
รวมเงินทั้งสิ้น 1,080,000 177,495 293,600 231,745 17,000 1,799,840

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net