ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน ปี 2560
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
วัสดุครุภัณฑ์ในการจัดทำน้ำดื่มให้สะอาด วัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้กับระบบส่งน้ำ ภาชนะสำหรับเก็บน้ำดื่ม วัสดุอุปกรณ์จัดทำจุดบริการน้ำให้ถูกสุขลักษณะ การจัดทำแหล่งผลิตน้ำ รวมเงิน
1
 บ้านห้วยทราย (มิตรภาพที่ 150)
340199 125 2 45,000 10,000 0 20,000 0 75,000
2
 บ้านควนหินแท่น
340217 123 2 45,000 15,000 15,000 0 0 75,000
3
 วัดโคกตะเคียน
340215 167 2 45,000 10,000 10,000 10,000 0 75,000
4
 วัดพรุพ้อ
340216 167 2 0 12,190 0 13,980 0 26,170
5
 อนุบาลป่าบอน
340203 841 3 0 0 30,000 65,000 0 95,000
6
 บ้านทุ่งนารี
340213 440 3 45,000 0 30,000 0 0 75,000
7
 บ้านหนองธง
340207 430 3 0 20,000 53,500 0 0 73,500
8
 บ้านควนแหวง
340214 269 2 45,000 15,000 15,000 0 0 75,000
9
 บ้านป่าแก่
340165 208 2 45,000 10,000 0 0 20,000 75,000
10
 บ้านวังปริง
340170 101 1 45,000 340 12,520 13,750 0 71,610
11
 บ้านควนประกอบ
340168 336 3 45,000 340 12,520 13,750 0 71,610
12
 บ้านคู
340167 146 2 45,000 15,000 15,000 0 0 75,000
13
 บ้านท่าลาด
340071 258 2 45,000 30,000 0 0 0 75,000
14
 บ้านบางมวง
340147 128 2 0 0 49,200 0 0 49,200
รวมเงินทั้งสิ้น 450,000 137,870 242,740 136,480 20,000 987,090

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net