ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน ปี 2560
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
วัสดุครุภัณฑ์ในการจัดทำน้ำดื่มให้สะอาด วัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้กับระบบส่งน้ำ ภาชนะสำหรับเก็บน้ำดื่ม วัสดุอุปกรณ์จัดทำจุดบริการน้ำให้ถูกสุขลักษณะ การจัดทำแหล่งผลิตน้ำ รวมเงิน
1
 วัดฉวาก
630148 56 1 45,000 30,000 0 0 0 75,000
2
 บ้านหนองห้าง
630444 95 1 45,000 30,000 0 0 0 75,000
3
 วัดทุ่งกฐิน
630170 43 1 45,000 30,000 0 0 0 75,000
4
 บ้านหนองแขม
630351 76 1 45,000 13,000 13,000 4,000 0 75,000
5
 วัดลำพันบอง
630435 147 2 45,000 21,000 0 0 0 66,000
6
 วัดคูเมือง
630175 61 1 45,000 30,000 0 0 0 75,000
7
 วัดประชุมสงฆ์
630147 41 1 45,000 30,000 0 0 0 75,000
8
 บ้านแหลมสะแก
630143 59 1 45,000 30,000 0 0 0 75,000
9
 บ้านลาด
630167 60 1 45,000 30,000 0 0 0 75,000
10
 วัดดอนตาล
630161 73 1 45,000 30,000 0 0 0 75,000
11
 วัดป่าสะแก
630162 202 2 45,000 20,000 10,000 0 0 75,000
12
 บ้านทุ่งใหญ่
630354 124 2 45,000 17,000 13,000 0 0 75,000
13
 บ้านทุ่งหนองแก้ว
630445 69 1 27,000 26,350 21,650 0 0 75,000
14
 วัดบางขวาก
630350 251 2 45,000 5,000 20,000 5,000 0 75,000
15
 บ้านหนองปลากระดี่
630107 149 2 45,000 30,000 0 0 0 75,000
16
 วัดปากน้ำ
630144 67 1 45,000 18,025 11,975 0 0 75,000
17
 วัดน้ำพุ
630137 203 2 45,000 30,000 0 0 0 75,000
18
 วัดสุวรรณตะไล
630335 56 1 45,000 0 30,000 0 0 75,000
19
 อนุบาลสมเด็จพระวันรัต
630358 806 3 70,000 5,000 0 0 75,000
20
 พัฒนาปากน้ำ
630145 81 1 45,000 18,000 3,600 8,300 0 74,900
21
 บ้านสระบัวก่ำ
630099 113 1 45,000 30,000 0 0 0 75,000
รวมเงินทั้งสิ้น 882,000 538,375 128,225 17,300 0 1,565,900

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net