ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน ปี 2560
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.พิจิตร เขต 2

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
วัสดุครุภัณฑ์ในการจัดทำน้ำดื่มให้สะอาด วัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้กับระบบส่งน้ำ ภาชนะสำหรับเก็บน้ำดื่ม วัสดุอุปกรณ์จัดทำจุดบริการน้ำให้ถูกสุขลักษณะ การจัดทำแหล่งผลิตน้ำ รวมเงิน
1
 ชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์)
350084 137 2 45,000 22,000 0 8,000 0 75,000
2
 วัดวังแดง
350289 276 2 38,150 7,495 29,355 0 0 75,000
3
 บ้านเนินทราย
350201 44 1 45,000 15,000 15,000 0 0 75,000
4
 วัดมะกอกงอ
350132 66 1 4,500 12,000 50,080 8,420 0 75,000
รวมเงินทั้งสิ้น 132,650 56,495 94,435 16,420 0 300,000

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net