ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน ปี 2560
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
วัสดุครุภัณฑ์ในการจัดทำน้ำดื่มให้สะอาด วัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้กับระบบส่งน้ำ ภาชนะสำหรับเก็บน้ำดื่ม วัสดุอุปกรณ์จัดทำจุดบริการน้ำให้ถูกสุขลักษณะ การจัดทำแหล่งผลิตน้ำ รวมเงิน
1
 บ้านแก่งทุ่ง
360122 83 1 45,000 15,000 0 15,000 0 75,000
2
 บ้านน้ำหักศึกษา
360410 113 1 45,000 5,000 10,000 15,000 0 75,000
3
 บ้านป่าคาย
360150 33 1 45,000 30,000 0 0 0 75,000
4
 ศิริราษฎร์พัฒนา
360153 47 1 5,000 0 0 0 70,000 75,000
5
 บ้านขวดน้ำมัน
360079 82 1 30,000 0 30,000 0 0 60,000
6
 ศรีภิรมย์พิทยา
360288 113 1 45,000 10,000 10,000 10,000 0 75,000
7
 บ้านนาหนอง
360146 177 2 45,000 7,650 4,500 17,850 0 75,000
8
 บ้านห้วยเฮี้ย
360151 149 2 45,000 30,000 0 0 0 75,000
9
 วัดบ่อภาค
360080 176 2 45,000 0 9,500 15,000 0 69,500
10
 บ้านนาจาน
360076 134 2 45,000 2,300 27,700 0 0 75,000
รวมเงินทั้งสิ้น 395,000 99,950 91,700 72,850 70,000 729,500

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net