ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน ปี 2560
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.สุโขทัย เขต 2

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
วัสดุครุภัณฑ์ในการจัดทำน้ำดื่มให้สะอาด วัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้กับระบบส่งน้ำ ภาชนะสำหรับเก็บน้ำดื่ม วัสดุอุปกรณ์จัดทำจุดบริการน้ำให้ถูกสุขลักษณะ การจัดทำแหล่งผลิตน้ำ รวมเงิน
1
 หนองอ้อบำเพ็ญ
620204 60 1 10,290 12,260 0 0 0 22,550
2
 บ้านไม้งาม
620342 67 1 45,000 4,000 15,000 11,000 0 75,000
3
 บ้านหนองยาว
620265 92 1 45,000 0 30,000 0 0 75,000
4
 บ้านวังทอง
620276 78 1 45,000 4,400 0 25,600 0 75,000
5
 บ้านดงย่าปา
620201 56 1 45,000 0 0 0 0 45,000
6
 บ้านวังธาร
620148 87 1 45,000 5,000 5,000 20,000 0 75,000
7
 บ้านไผ่ตะล่อม
620309 82 1 45,000 5,000 10,000 15,000 0 75,000
8
 วัดคุ้งยาง
620316 62 1 47,000 0 0 28,000 0 75,000
9
 บ้านบึงบอน
620136 207 2 70,000 0 0 5,000 0 75,000
รวมเงินทั้งสิ้น 397,290 30,660 60,000 104,600 0 592,550

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net