ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน ปี 2560
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
วัสดุครุภัณฑ์ในการจัดทำน้ำดื่มให้สะอาด วัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้กับระบบส่งน้ำ ภาชนะสำหรับเก็บน้ำดื่ม วัสดุอุปกรณ์จัดทำจุดบริการน้ำให้ถูกสุขลักษณะ การจัดทำแหล่งผลิตน้ำ รวมเงิน
1
 บ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์)
450028 316 3 45,000 14,970 7,500 0 0 67,470
2
 ชุมชนบ้านสีแก้ว
450050 239 2 50,000 3,600 3,460 17,940 0 75,000
3
 บ้านหนองแวง
450017 116 1 45,000 10,000 0 20,000 0 75,000
4
 วัดโนนสำราญ(ประชาสามัคคี)
450029 89 1 45,000 10,000 0 20,000 0 75,000
5
 บ้านหนองนาสร้าง(ศิริราษฎร์บูรณะ)
450030 64 1 45,000 0 30,000 0 0 75,000
6
 บ้านโนนสั้นหนองแคสามัคคี
450013 62 1 45,000 353 25,500 2,400 0 73,253
7
 บ้านหนองยูง
450037 110 1 45,000 10,000 0 0 20,000 75,000
8
 ธรรมจารีนิวาส
450018 191 2 45,000 400 23,600 6,000 0 75,000
9
 บ้านเหล่าขาม(มูลสารศึกษาสงเคราะห์)
450039 112 1 41,332 0 10,000 23,668 0 75,000
10
 บ้านงูเหลือม
450139 72 1 45,000 10,000 0 20,000 0 75,000
11
 ป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา
450142 99 1 45,000 0 0 29,170 0 74,170
12
 บ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม
450137 156 2 45,000 0 0 26,000 0 71,000
13
 บ้านน้ำใสเที่ยมแข้
450133 255 2 45,000 0 0 30,000 0 75,000
14
 ราชสารสุธีอนุสรณ์
450153 41 1 45,000 5,000 20,000 5,000 0 75,000
15
 บ้านข่า
450124 50 1 45,000 0 0 30,000 0 75,000
16
 บ้านกอกวิทยาคาร
450140 60 1 45,000 0 0 29,700 0 74,700
17
 บ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง)
45012 33 1 45,000 30,000 0 0 0 75,000
18
 พรหมยานุสรณ์
450141 106 1 45,000 10,000 0 20,000 0 75,000
19
 บ้านดงแดงหนองเพียขันธ์
450137 226 2 45,000 0 0 29,170 0 74,170
20
 บ้านสวนมอญ
450156 56 1 45,000 30,000 0 0 0 75,000
21
 หนองบัวเลิงเหล่าสวนมอญ
450145 49 1 45,000 0 0 29,170 0 74,170
รวมเงินทั้งสิ้น 946,332 134,323 120,060 338,218 20,000 1,558,933

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net