ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน ปี 2560
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.เลย เขต 1

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
วัสดุครุภัณฑ์ในการจัดทำน้ำดื่มให้สะอาด วัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้กับระบบส่งน้ำ ภาชนะสำหรับเก็บน้ำดื่ม วัสดุอุปกรณ์จัดทำจุดบริการน้ำให้ถูกสุขลักษณะ การจัดทำแหล่งผลิตน้ำ รวมเงิน
1
 บ้านหินตั้ง
520230 68 1 42,000 11,000 10,000 12,000 0 75,000
2
 บ้านท่าลี่
520235 424 3 42,000 11,000 10,000 12,000 0 75,000
3
 บ้านนาดินดำ
520030 172 2 45,000 8,000 10,000 12,000 0 75,000
4
 บ้านน้ำสวยภักดี
520386 32 1 15,000 15,000 20,000 10,000 15,000 75,000
5
 บ้านบวกอ่าง
520238 66 1 45,000 8,000 10,000 12,000 0 75,000
6
 บ้านคกมาด
520197 41 1 45,000 8,000 10,000 12,000 0 75,000
7
 บ้านเสี้ยว
520052 42 1 45,000 8,000 10,000 12,000 0 75,000
8
 บ้านบุฮม
520198 146 2 45,000 8,000 10,000 12,000 0 75,000
9
 บ้านท่าดีหมี
520226 35 1 45,000 8,000 10,000 12,000 0 75,000
10
 บ้านกกทอง
520051 167 2 45,000 8,000 10,000 12,000 0 75,000
11
 บ้านห้วยผักกูด
520321 44 1 45,000 30,000 0 0 0 75,000
12
 บ้านห้วยโตก
520027 34 1 45,000 8,000 10,000 12,000 0 75,000
13
 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร
520210 147 2 45,000 8,000 10,000 12,000 0 75,000
14
 บ้านนาดอกคำ
520380 271 2 45,000 8,000 10,000 12,000 0 75,000
15
 บ้านขอนแก่น
520257 45 1 45,000 8,000 10,000 12,000 0 75,000
รวมเงินทั้งสิ้น 639,000 155,000 150,000 166,000 15,000 1,125,000

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net