ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน ปี 2560
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
วัสดุครุภัณฑ์ในการจัดทำน้ำดื่มให้สะอาด วัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้กับระบบส่งน้ำ ภาชนะสำหรับเก็บน้ำดื่ม วัสดุอุปกรณ์จัดทำจุดบริการน้ำให้ถูกสุขลักษณะ การจัดทำแหล่งผลิตน้ำ รวมเงิน
1
 วัดบุรีการาม
600064 107 1 45,000 6,500 12,000 11,500 0 75,000
2
 วัดห้วยทองหลาง
600105 72 1 15,000 3,000 24,800 0 0 42,800
3
 วัดศรีสัจจาวาส
600199 119 1 45,000 6,540 19,000 4,460 0 75,000
4
 วัดนาบุญ
600062 229 2 28,500 3,500 0 0 0 32,000
รวมเงินทั้งสิ้น 133,500 19,540 55,800 15,960 0 224,800

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net