ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน ปี 2560
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
วัสดุครุภัณฑ์ในการจัดทำน้ำดื่มให้สะอาด วัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้กับระบบส่งน้ำ ภาชนะสำหรับเก็บน้ำดื่ม วัสดุอุปกรณ์จัดทำจุดบริการน้ำให้ถูกสุขลักษณะ การจัดทำแหล่งผลิตน้ำ รวมเงิน
1
 บ้านป่าหม้อหนองคู
50503 111 1 45,000 0 20,000 10,000 0 75,000
2
  บ้านหนองหิน
050099 212 2 45,000 2,000 28,000 0 0 75,000
3
 โคกใหญ่ประชารัฐวิทยา
050447 42 1 45,000 4,400 23,000 2,600 0 75,000
4
 บ้านโนนบ่อ
050501 246 2 45,000 7,000 20,000 3,000 0 75,000
5
 บ้านหนองแวงบวรวิทย์
050025 58 1 45,000 15,000 15,000 0 0 75,000
6
  บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่
050018 321 3 45,000 18,000 0 12,000 0 75,000
7
 เขื่อนกระพี้ศึกษา
050451 39 1 45,000 20,000 2,000 8,000 0 75,000
8
 แก่นเท่าพัฒนศึกษา
050459 63 1 45,000 15,000 15,000 0 0 75,000
9
 บ้านเลิงเปือย
050031 33 1 45,000 20,000 10,000 0 0 75,000
10
 หนองไผ่มอดินแดง
050084 99 1 45,000 10,000 15,000 0 5,000 75,000
11
 บ้านเหล่าเกวียนหัก
050043 64 1 45,000 0 0 30,000 0 75,000
12
  บ้านหนองคลอง
050463 120 1 45,000 12,500 9,800 7,700 0 75,000
รวมเงินทั้งสิ้น 540,000 123,900 157,800 73,300 5,000 900,000

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net