ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
วัสดุครุภัณฑ์ในการจัดทำน้ำดื่มให้สะอาด วัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้กับระบบส่งน้ำ ภาชนะสำหรับเก็บน้ำดื่ม วัสดุอุปกรณ์จัดทำจุดบริการน้ำให้ถูกสุขลักษณะ การจัดทำแหล่งผลิตน้ำ รวมเงิน
1
 บ้านลูโบ๊ะบาตู
240292 110 1 12,300 12,300
2
 บ้านยาแลเบาะ
240177 78 1 12,300 12,300
3
 บ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์
240289 110 1 75,000 75,000
4
 สว่างวัฒนา
240296 126 2 75,000 75,000
5
 บ้านบือแนนากอ
240291 70 1 12,300 12,300
6
 บ้านทรายขาว
240017 85 1 30,000 30,000
7
 บ้านสาวอ
240169 103 1 75,000 75,000
8
 บ้านตอหลัง
240290 84 1 15,900 15,900
9
 บ้านมะนังปันยัง
240189 251 2 53,500 53,500
10
 บ้านกะลูแป
240093 245 2 75,000 75,000
11
 บ้านบริจ๊ะ
240181 188 2 19,800 19,800
12
 บ้านคลอแระ
240089 226 2 56,800 56,800
13
 บ้านอีนอ
240185 193 2 62,600 62,600
14
 บ้านจูดแดง
240034 140 2 56,800 56,800
15
 บ้านตะโละมีญอ
240114 194 2 53,000 53,000
16
 บ้านแยะ
240106 210 2 14,000 14,000
17
 บ้านกาเด็ง
240122 259 2 20,000 20,000
18
 บ้านซือเลาะ
240204 163 2 75,000 75,000
19
 บ้านกาเยาะมาตี
240085 214 2 75,000 75,000
20
 บ้านต้นตาล
240102 206 2 45,000 45,000
21
 วัดลําภู
240026 128 2 30,000 30,000
22
 บ้านบากง
240179 233 2 69,000 69,000
23
 บ้านบูเกะสูดอ
270088 188 2 75,000 75,000
24
 บ้านไอร์แยง
240287 261 2 50,000 50,000
25
 บ้านนาดา
240176 279 2 49,100 49,100
26
 บ้านบือแรง
240183 218 2 37,000 37,000
27
 บ้านสวนพลู
240210 269 2
28
 บ้านสายน้ำทิพย์
240200 135 2 75,000 75,000
29
 บ้านปาลอบาต๊ะ
240103 173 2 30,000 30,000
30
 บ้านอีโยะ
240094 179 2 75,000 75,000
31
 บ้านฮูแตยือลอ
240092 137 2 75,000 75,000
32
 บ้านตะโละบาลอ
240079 132 2 75,000 75,000
33
 บ้านกูยิ
240184 379 3 75,000 75,000
34
 บ้านบูกิ๊ตยือแร
240174 349 3 75,000 75,000
35
 บ้านบาโงปะแต
240199 395 3 75,000 75,000
36
 บ้านยือลาแป
240193 429 3 70,000 70,000
37
 บ้านบูเกะบากง
240115 424 3
38
 วัดราษฎร์สโมสร(ไพโรจน์วิทยา)
240173 427 3 10,000 10,000
39
 บ้านยี่งอ
240118 461 3
รวมเงินทั้งสิ้น 1,859,400 0 0 0 0 1,859,400

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net