ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
วัสดุครุภัณฑ์ในการจัดทำน้ำดื่มให้สะอาด วัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้กับระบบส่งน้ำ ภาชนะสำหรับเก็บน้ำดื่ม วัสดุอุปกรณ์จัดทำจุดบริการน้ำให้ถูกสุขลักษณะ การจัดทำแหล่งผลิตน้ำ รวมเงิน
1
 บ้านกระเบื้อง
200827 57 1 75,000 75,000
2
 บ้านหนองดู่
201296 57 1 35,000 35,000
3
 อรพิมวิทยา
201229 137 2 36,800 36,800
4
 พิมายสามัคคี 1
200864 686 3 0 0
5
 บ้านท่าหลวง
200825 157 2 75,000 75,000
6
 วัดบ้านหนองคึม
200662 164 2 13,500 13,500
7
 บ้านทุ่งมนวิทยาคาร
200634 87 1 25,000 25,000
8
 ดอนใหญ่พัฒนา
200617 36 1 75,000 75,000
9
 บ้านหนองคอกควาย
200665 16 1 10,000 10,000
10
 บ้านหญ้าคา
200627 168 2 15,000 15,000
11
 วัดบ้านหนองเดิ่น
200613 52 1 54,000 54,000
12
 วัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว
300700 121 2 75,000 75,000
13
 บ้านโนนม่วง
200826 43 1 50,000 50,000
14
 บ้านถนน
65 1 40,000 40,000
15
 บ้านหนองโป่ง(ราษฎร์บำรุง)
201283 81 1 0 0
16
 บ้านตลาดไทร
1 131 2 75,000 75,000
17
 บ้านดอนหวาย
200875 83 1 0 0
18
 บ้านหนองพลวงน้อย
200651 67 1 64,000 64,000
19
 วัดบ้านตำแย
200659 186 2 14,700 14,700
20
 วัดบ้านนางิ้ว
200660 53 1 27,400 27,400
21
 วัดบ้านทุ่งสว่าง
3007 170 2 75,000 75,000
22
 วัดบ้านหินตั้ง
200422 40 1 58,200 58,200
23
 บ้านหนองหญ้าขาว
300701 87 1 75,000 75,000
24
 บ้านโคกเพชร
93 1 0 0
25
 วัดบ้านโคกพระ
200652 143 2 75,000 75,000
26
 คูเตยราษฎร์สามัคคี
66 1 15,000 15,000
27
 วัดสองพี่น้อง
205 2 38,000 38,000
28
 บ้านหนองมะเขือ
201292 342 3 75,000 75,000
29
 บ้านกระเบื้องวิทยาคาร
201221 150 2 75,000 75,000
30
 บ้านโนนไม้งาม
201232 82 1 75,000 75,000
31
 วัดปลักแรต
200620 148 2 65,000 65,000
32
 บ้านหนองพลวง
138 2 53,000 53,000
33
 บ้านหนองบัว
160 2 75,000 75,000
34
 บ้านดอนตัดเรือ
149 2 75,000 75,000
35
 วัดบ้านถนนโพธิ์
200638 58 1 65,000 65,000
36
 บ้านดอนลำดวน
200261 116 1 75,000 75,000
37
 บ้านหนองตะคลอง
200244 76 1 75,000 75,000
38
 บ้านดอนยาว
200410 184 2 22,000 22,000
39
 ตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยา
300701 165 2 64,000 64,000
40
 บ้านสาหร่ายวิทยา
169 2 30,400 30,400
41
 บ้านขามขุนร่ม
300701 91 1 56,000 56,000
42
 บ้านโนนภิบาลโคกกลาง
200649 925 3 0 0
43
 บ้านหนองหลักสามัคคี
135 2 75,000 75,000
44
 บ้านมาบป่าแดง
201287 79 1 75,000 75,000
45
 บ้านขุยวิทยา
228 2 19,440 19,440
46
 บ้านหนองแสง
103020 79 1 75,000 75,000
47
 ช่องแมวพิทยา
176 2 75,000 75,000
48
 บ้านประสุข
370 3 75,000 75,000
49
 วัดบ้านโคกสีโนนรัง
200653 45 1 75,000 75,000
50
 บ้านหนองขาม
200854 272 2 75,000 75,000
51
 บ้านหนองตาด
200251 120 1 60,000 60,000
52
 วัดโพธิ์ศรีบรรจง
200238 241 2 0 0
53
 จตุคามพิทยาคม
34 93 1 75,000 75,000
54
 บ้านสะแกงาม
1 119 1 50,000 50,000
55
 บ้านจาบ
41 1 50,000 50,000
56
 บ้านพะงาดวิทยา
200242 272 2 75,000 75,000
57
 บ้านคึมหญ้านาง
200648 54 1 75,000 75,000
58
 รวมมิตรพัฒนา
-1 126 2 75,000 75,000
59
 บ้านใหม่ปฎิรูป
200254 200 2 60,000 60,000
60
 วัดบ้านตะเภาหนุน
1 92 1 50,000 50,000
61
 หนองกรดวิทยา
41 1 75,000 75,000
62
 บ้านฝาผนัง
200625 39 1 75,000 75,000
รวมเงินทั้งสิ้น 3,241,440 0 0 0 0 3,241,440

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net