ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
วัสดุครุภัณฑ์ในการจัดทำน้ำดื่มให้สะอาด วัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้กับระบบส่งน้ำ ภาชนะสำหรับเก็บน้ำดื่ม วัสดุอุปกรณ์จัดทำจุดบริการน้ำให้ถูกสุขลักษณะ การจัดทำแหล่งผลิตน้ำ รวมเงิน
1
 บ้านสะพานหิน
201247 214 2 0 0
2
 บ้านห้วยน้ำเค็ม
201249 214 2 0 0
3
 บ้านคลองขามป้อม
201245 110 1 0 0
4
 วัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)
200350 188 2 20,000 20,000
5
 บ้านคูเมือง
200058 145 2 20,800 20,800
6
 บ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)
201271 294 2 50,000 50,000
7
 บ้านโกรกลึก
200364 123 2 40,000 40,000
8
 บ้านหนองละมั่ง
200366 190 2 30,000 30,000
9
 บ้านคู(ประชาอุปถัมภ์)
200044 87 1 20,000 20,000
10
 บ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)
300 2 46,700 46,700
11
 อนุบาลขามสะแกแสง
200043 536 3 20,000 20,000
12
 บ้านหนองสาร
200348 78 1 20,000 20,000
13
 บ้านขามทะเลสอ
200027 104 1 0 0
14
 บ้านเมืองนาท
200067 112 1 58,000 58,000
15
 บ้านแปรง
200377 209 2 30,000 30,000
16
 บ้านตะคร้อ
200439 214 2 20,000 20,000
17
 บ้านซับพลู
163 2 0 0
18
 บ้านหนองบัวหลวง
77 1 30,000 30,000
รวมเงินทั้งสิ้น 405,500 0 0 0 0 405,500

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net