ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ตราด

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
วัสดุครุภัณฑ์ในการจัดทำน้ำดื่มให้สะอาด วัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้กับระบบส่งน้ำ ภาชนะสำหรับเก็บน้ำดื่ม วัสดุอุปกรณ์จัดทำจุดบริการน้ำให้ถูกสุขลักษณะ การจัดทำแหล่งผลิตน้ำ รวมเงิน
1
 วัดห้วงโสม
150079 62 1 25,000 25,000
2
 วัดอ่าวใหญ่
150007 73 1 20,000 20,000
3
 บ้านอ่างกะป่อง
150065 197 2 29,300 29,300
4
 อัมพรจินตกานนท์
150087 137 2 29,500 29,500
5
 ชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์)
150099 357 3 59,800 59,800
6
 บ้านหนองบัว
150057 251 2 74,900 74,900
7
 บ้านสระใหญ่
150098 253 2 29,000 29,000
8
 ชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง)
150105 176 2 45,000 45,000
รวมเงินทั้งสิ้น 312,500 0 0 0 0 312,500

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net