ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
วัสดุครุภัณฑ์ในการจัดทำน้ำดื่มให้สะอาด วัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้กับระบบส่งน้ำ ภาชนะสำหรับเก็บน้ำดื่ม วัสดุอุปกรณ์จัดทำจุดบริการน้ำให้ถูกสุขลักษณะ การจัดทำแหล่งผลิตน้ำ รวมเงิน
1
 บ้านโนนสะอาด(บ้านแท่น)
100509 42 1 25,000 25,000
2
 บ้านเลิงทุ่ม
100386 51 1 0 0
3
 บ้านโนนสง่า
100628 128 2 15,000 15,000
4
 บ้านดอนหัน
100683 45 1 20,000 20,000
5
 บ้านนาสมบูรณ์
100654 66 1 0 0
6
 บ้านหนองหญ้าข้าวนก
100518 138 2 75,000 75,000
7
 บ้านโนนดินจี่
177 2 0 0
8
 บ้านโนนทอง
100688 80 1 26,600 26,600
9
 บ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์)
100685 150 2 50,000 50,000
10
 บ้านหินรอยเมย
100618 40 1 30,100 30,100
11
 บ้านตลุกหิน
100409 89 1 53,000 53,000
12
 บ้านฉนวน(ภูเขียว)
107 1 0 0
13
 บ้านโคกล่าม
93 1 13,100 13,100
14
 บ้านถนนกลาง
69 1 0 0
15
 บ้านหนองคอนไทย
148 2 75,000 75,000
16
 บ้านท่ามะไฟหวาน
219 2 50,000 50,000
17
 บ้านหนองงูเหลือม
61 66 1 75,000 75,000
18
 บ้านกุดหมากเห็บ
67 1 10,000 10,000
19
 บ้านหนองไผ่ล้อม
100403 189 2 75,000 75,000
20
 บ้านโนนเพิ่ม
132 2 58,600 58,600
21
 บ้านดงเมย
67 1 35,000 35,000
22
 บ้านโปร่ง
41 1 75,000 75,000
23
 บ้านโป่งโพธิ์
56 1 75,000 75,000
24
 บ้านสารจอด
152 2 75,000 75,000
25
 บ้านนาแก
378 3 30,000 30,000
26
 บ้านเหล่ากาดย่า
38 1 71,500 71,500
27
 บ้านโคกไพรวัน
42 1 75,000 75,000
28
 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
980 3 75,000 75,000
29
 บ้านเก่าวิทยานุกูล
267 2 16,300 16,300
30
 บ้านนาวงเดือน
260 2 75,000 75,000
31
 บ้านหนองปลามันหนองไร่
-1 71 1 35,000 35,000
32
 บ้านโนนหนองไฮ
100689 31 1 22,000 22,000
33
 โนนศิลาเหล่าเกษตร
34 1 71,300 71,300
34
 บ้านหนองดินดำ
37 1 60,000 60,000
35
 บ้านนาเกาะ
151 2 75,000 75,000
36
 บ้านสวนอ้อย
72 1 75,000 75,000
37
 ชุมชนบ้านหัน
128 2 35,000 35,000
38
 บ้านสระแต้
100382 47 1 71,600 71,600
39
 บ้านดอนเตาเหล็ก
61 1 13,200 13,200
40
 บ้านหนองไรไก่
1 76 1 69,700 69,700
รวมเงินทั้งสิ้น 1,782,000 0 0 0 0 1,782,000

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net