ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
วัสดุครุภัณฑ์ในการจัดทำน้ำดื่มให้สะอาด วัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้กับระบบส่งน้ำ ภาชนะสำหรับเก็บน้ำดื่ม วัสดุอุปกรณ์จัดทำจุดบริการน้ำให้ถูกสุขลักษณะ การจัดทำแหล่งผลิตน้ำ รวมเงิน
1
 วัดด่านช้าง
630102 728 3 75,000 75,000
2
 อนุบาลด่านช้าง
630101 1557 3 95,000 95,000
3
 บ้านทัพหลวง
630421 223 2 54,330 54,330
4
 อนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
630132 872 3 95,000 95,000
5
 วัดกร่างสามยอด
630177 70 1 74,400 74,400
6
 วัดหนองไผ่
630343 143 2 20,000 20,000
7
 วัดวังกุลา
630149 88 1 20,000 20,000
8
 วัดอู่ตะเภา
630160 124 2 30,000 30,000
9
 วัดวุ้งสุทธาวาส
630176 49 1 20,000 20,000
10
 วัดหนองสังข์ทอง
630345 104 1 21,400 21,400
11
 วัดบ้านสระ
630360 154 2 34,000 34,000
รวมเงินทั้งสิ้น 539,130 0 0 0 0 539,130

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net