ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.กระบี่

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
วัสดุครุภัณฑ์ในการจัดทำน้ำดื่มให้สะอาด วัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้กับระบบส่งน้ำ ภาชนะสำหรับเก็บน้ำดื่ม วัสดุอุปกรณ์จัดทำจุดบริการน้ำให้ถูกสุขลักษณะ การจัดทำแหล่งผลิตน้ำ รวมเงิน
1
 บ้านเสม็ดจวน
010190 149 2 20,000 20,000
2
 บ้านเขาสามหน่วย
010068 37 1
3
 บ้านหาดยาว
010219 41 1
4
 คลองพน
010055 588 3 48,000 48,000
5
 บ้านคลองโตนด
010158 317 3 17,000 17,000
6
 บ้านควนแดง
010192 132 2 17,900 17,900
7
 บ้านดินแดง
010193 161 2 20,000 20,000
8
 บ้านหลังโสด
010148 98 1 22,000 22,000
9
 บ้านเขาแก้ว
010108 99 1 22,000 22,000
10
 วัดบางโทง
010098 80 1 16,500 16,500
11
 วัดห้วยโต้
010035 67 1 26,400 26,400
12
 บ้านลิกี
010142 136 2 75,000 75,000
13
 ชุมชนบ้านทุ่ง
010032 324 3 69,500 69,500
14
 บ้านลำทับ
010184 1144 3 95,000 95,000
15
 บ้านศาลาพระม่วง
010105 123 2 58,000 58,000
16
 บ้านบางหอย
010183 167 2 75,000 75,000
17
 ราชประชานุเคราะห์ ๑
010224 972 3 95,000 95,000
18
 บ้านปากหรา
010218 109 1 58,700 58,700
19
 บ้านหนองหลุมพอ
010100 212 2 73,500 73,500
20
 พระราชทานบ้านเกาะพีพี
010023 128 2 55,000 55,000
21
 วัดเขาต่อ
010179 209 2 75,000 75,000
22
 บ้านห้วยน้ำแก้ว
010128 183 2 50,000 50,000
23
 บ้านโคกกลาง
010119 164 2 75,000 75,000
24
 บ้านคลองแรด(อ่าวลึก)
010082 103 1 55,000 55,000
25
 บ้านทุ่งปรือ
010122 353 3 75,000 75,000
26
 บ้านไร่พัฒนา
010189 121 2 75,000 75,000
27
 บ้านหนองจูด
010191 217 2 75,000 75,000
28
 บ้านไร่ใหญ่
010225 144 2 40,600 40,600
29
 บ้านหินเพิง
010060 174 2 75,000 75,000
30
 บ้านคลองหิน(อ่าวลึก)
010106 369 3 58,500 58,500
31
 บ้านถ้ำโกบ
010127 686 3 50,900 50,900
32
 บ้านย่านอุดม
010190 163 2
33
 บ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี)
010132 86 1
รวมเงินทั้งสิ้น 1,569,500 0 0 0 0 1,569,500

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net