ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
วัสดุครุภัณฑ์ในการจัดทำน้ำดื่มให้สะอาด วัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้กับระบบส่งน้ำ ภาชนะสำหรับเก็บน้ำดื่ม วัสดุอุปกรณ์จัดทำจุดบริการน้ำให้ถูกสุขลักษณะ การจัดทำแหล่งผลิตน้ำ รวมเงิน
1
 วัดกระบังมังคลาราม (พิศาลประชาสรรค์)
360273 256 2 30,000 30,000
2
 ชุมชนวัดบ้านดง
360091 229 2 42,400 42,400
3
 บ้านพร้าว
360107 186 2 75,000 75,000
4
 บ้านนาขุมคัน
360138 85 1 45,000 45,000
5
 บ้านหนองกระบาก
360422 80 1 9,600 9,600
6
 บ้านห้วยทรายเหนือ
360155 186 2 57,000 57,000
7
 ชุมชน 17 บ้านนาตาดี
360119 165 2 65,000 65,000
8
 สหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง
360123 68 1 25,000 25,000
9
 บ้านน้ำพริก
360132 137 2 30,000 30,000
10
 บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
360144 266 2 75,000 75,000
11
 กัลยาณิวัฒนา 1
360128 2112 3 95,000 95,000
12
 บ้านป่าซ่าน
360106 123 2 75,000 75,000
13
 บ้านท่าสะแก
360084 269 2 20,900 20,900
14
 บ้านนาล้อม
360090 281 2 43,400 43,400
15
 มะต้องประชาสรรค์
360317 83 1 75,000 75,000
16
 วัดย่านยาวประชานุกูล
360291 42 1 75,000 75,000
17
 ประชาสงเคราะห์พิทยา
360127 196 2 75,000 75,000
18
 บ้านนาเมือง
360135 55 1 45,000 45,000
19
 บ้านป่าแดง
360083 503 3 75,000 75,000
20
 บ้านห้วยช้างแทง
360098 174 2 33,700 33,700
21
 บ้านหนองกะท้าว
360142 350 3 75,000 75,000
22
 บ้านนาฟองแดง
360136 41 1 45,000 45,000
23
 บ้านหนองลาน
360111 59 1 75,000 75,000
24
 ชุมชนบ้านท่างาม
360407 80 1
25
 บ้านปากรอง
360075 59 1 25,000 25,000
26
 บ้านน้ำจวง
360081 540 3 23,000 23,000
27
 วัดหนองหม้อแกง
360285 52 1
28
 วัดวงฆ้อง
360320 77 1 65,000 65,000
29
 ราษฎร์บำรุง
360305 31 1
30
 บ้านแยง
360156 311 3
31
 บ้านยางโกลน
360133 63 1 45,000 45,000
32
 บ้านเข็กใหญ่
360157 162 2
รวมเงินทั้งสิ้น 1,420,000 0 0 0 0 1,420,000

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net