ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.สุโขทัย เขต 2

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
วัสดุครุภัณฑ์ในการจัดทำน้ำดื่มให้สะอาด วัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้กับระบบส่งน้ำ ภาชนะสำหรับเก็บน้ำดื่ม วัสดุอุปกรณ์จัดทำจุดบริการน้ำให้ถูกสุขลักษณะ การจัดทำแหล่งผลิตน้ำ รวมเงิน
1
 บ้านปางสา
620191 63 1 31,600 31,600
2
 บ้านวังไฟไหม้
620293 74 1 31,100 31,100
3
 บ้านหนองป่าตอ
620340 76 1 20,000 20,000
4
 หมอนสูงประชาสรรค์
620212 72 1 35,000 35,000
5
 บ้านโคกกะทือ
620275 49 1 25,000 25,000
6
 บ้านดงยาง
620209 67 1 21,800 21,800
7
 วัดเกาะ
620282 68 1 21,300 21,300
8
 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)
620187 44 1
9
 บ้านสะท้อ
620189 82 1
10
 บ้านสันหีบ
620230 265 2 45,000 45,000
11
 บ้านสันติพิทยาคาร
620283 67 1 25,000 25,000
12
 บ้านใหม่โพธิ์งาม
620311 110 1 75,000 75,000
13
 บ้านนาพง
620314 76 1 75,000 75,000
14
 บ้านปากคะยาง
620236 313 3 75,000 75,000
15
 บ้านแม่เทิน
620186 308 3 55,000 55,000
16
 บ้านแม่ท่าแพ
620239 261 2 20,000 20,000
17
 บ้านผาเวียง
620190 370 3
รวมเงินทั้งสิ้น 555,800 0 0 0 0 555,800

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net