ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.สกลนคร เขต 3

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
วัสดุครุภัณฑ์ในการจัดทำน้ำดื่มให้สะอาด วัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้กับระบบส่งน้ำ ภาชนะสำหรับเก็บน้ำดื่ม วัสดุอุปกรณ์จัดทำจุดบริการน้ำให้ถูกสุขลักษณะ การจัดทำแหล่งผลิตน้ำ รวมเงิน
1
 บ้านตาด
540523 171 2 53,900 53,900
2
 บ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว
540322 103 1 25,000 25,000
3
 บ้านด่านสมบูรณ์
540132 130 2 75,000 75,000
4
 บ้านโคกสะอาด
540274 106 1 30,000 30,000
5
 ขาวสง่าเจริญวิทย์
540131 397 3
6
 บ้านข้าวแป้ง
540487 204 2 30,000 30,000
7
 บ้านธาตุตาลเดี่ยว
540308 163 2 65,000 65,000
8
 บ้านโคกสว่าง
540315 51 1 20,000 20,000
9
 บ้านส้งเปือย
540321 189 2 35,000 35,000
10
 บ้านสงเปือย
540494 146 2 30,000 30,000
11
 บ้านโนนสวรรค์
540496 213 2 30,000 30,000
12
 บ้านวังหว้า
540317 184 2 30,000 30,000
13
 บ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญ
540519 92 1
14
 บ้านห้วยแสง
540272 92 1
15
 บ้านโนนเจริญศิลป์
540259 110 1 75,000 75,000
16
 ท่าศรีไคลวิทยาคม
540316 211 2 45,000 45,000
17
 บ้านนาง่ามเล้า
540257 64 1 22,000 22,000
18
 บ้านยางคำ
540262 266 2 50,900 50,900
19
 บ้านหนองบัวสิม
540527 370 3
20
 บ้านวังเยี่ยม
540304 225 2 60,000 60,000
21
 บ้านดงมะกุ้ม
540486 33 1 15,000 15,000
22
 บ้านหนองตากวย
540309 116 1 50,000 50,000
23
 ชุมชนขัวสูงสวรรค์
540265 311 3 40,000 40,000
24
 บ้านเซือม
540474 255 2
25
 อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
540245 1432 3 75,000 75,000
26
 บ้านหนองม่วง
470300 227 2 10,200 10,200
27
 บ้านดงหม้อทอง
540129 516 3 75,000 75,000
28
 บ้านสันติสุขสระแก้ว
540520 123 2
29
 แพดพิทยารัตน์
540522 200 2 20,000 20,000
30
 บ้านโนนแต้
540312 83 1 50,000 50,000
31
 บ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา
540295 213 2 37,500 37,500
32
 บ้านหนองบัวแดง
540478 181 2
33
 บ้านดงสาร
540502 256 2 15,000 15,000
34
 บ้านห้วยโทงดอนสวรรค์
540252 111 1 13,800 13,800
35
 บ้านวังม่วง
540471 93 1 29,600 29,600
36
 บ้านกุดจาน
540524 238 2
37
 บ้านท่างาม
540530 161 2
38
 บ้านโพนก่อ
540492 70 1 65,000 65,000
รวมเงินทั้งสิ้น 1,172,900 0 0 0 0 1,172,900

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net