ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
วัสดุครุภัณฑ์ในการจัดทำน้ำดื่มให้สะอาด วัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้กับระบบส่งน้ำ ภาชนะสำหรับเก็บน้ำดื่ม วัสดุอุปกรณ์จัดทำจุดบริการน้ำให้ถูกสุขลักษณะ การจัดทำแหล่งผลิตน้ำ รวมเงิน
1
 บ้านนาวีน้อยสามัคคีโนนหนามแท่ง
450522 82 1 10,000 10,000
2
 บ้านหนองหว้านาคำพัฒนา
450499 130 2 15,000 15,000
3
 บ้านอุ่มเม่า
450357 126 2 60,000 60,000
4
 บ้านโคกใหญ่
450648 86 1 19,000 19,000
5
 บ้านหนองแวงแห่
450300 284 2 20,500 20,500
6
 บ้านหนองสำราญหนองเรือ
450506 49 1
7
 บ้านหนองฟ้า
450483 202 2
8
 บ้านบ่อแกนางเลา
450469 40 1 20,000 20,000
9
 บ้านป่าขีหนองขุ่น
450490 45 1 20,000 20,000
10
 บ้านปากบุ่งคุยจั่นมหาศาลจิตตรังสรรค์
450654 13 1 35,300 35,300
11
 ชุมชนบ้านชมสะอาด
450686 233 2 25,000 25,000
12
 ไทยรัฐวิทยา ๓๖ (บ้านบะตากา)
450307 152 2 35,000 35,000
13
 บ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ
450458 74 1
14
 บ้านคำอุปราช
450344 80 1 75,000 75,000
15
 บ้านภูเขาทอง
450642 172 2
16
 บ้านหนองกุง
450479 300 2 75,000 75,000
17
 บึงอุดมบึงคำ
450355 69 1 19,000 19,000
18
 โรงเรียนบ้านไค่นุ่นหนองบัวบานวิทยา
450504 69 1 40,000 40,000
19
 บ้านหนองนกทา
450639 107 1 27,580 27,580
20
 บ้านโนนใหญ่
450648 173 2 25,000 25,000
รวมเงินทั้งสิ้น 521,380 0 0 0 0 521,380

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net