ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
วัสดุครุภัณฑ์ในการจัดทำน้ำดื่มให้สะอาด วัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้กับระบบส่งน้ำ ภาชนะสำหรับเก็บน้ำดื่ม วัสดุอุปกรณ์จัดทำจุดบริการน้ำให้ถูกสุขลักษณะ การจัดทำแหล่งผลิตน้ำ รวมเงิน
1
 บ้านค้อ
410205 53 1 20,000 20,000
2
 บ้านสีดาสระแก้ว
410200 73 1 69,950 69,950
3
 บ้านม่วงน้อย
410126 38 1 55,000 55,000
4
 บ้านหนองไห
410201 29 1 15,000 15,000
5
 บ้านสร้างแก้วหนองโป่ง
410193 128 2
6
 ดอนกลางนุกูลวิทย์
410144 166 2
7
 บ้านโสกคลอง
410555 126 2
รวมเงินทั้งสิ้น 159,950 0 0 0 0 159,950

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net