ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
วัสดุครุภัณฑ์ในการจัดทำน้ำดื่มให้สะอาด วัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้กับระบบส่งน้ำ ภาชนะสำหรับเก็บน้ำดื่ม วัสดุอุปกรณ์จัดทำจุดบริการน้ำให้ถูกสุขลักษณะ การจัดทำแหล่งผลิตน้ำ รวมเงิน
1
 บ้านโคกนาฝาย
051033 93 1 15,000 15,000
2
 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร
68 1 12,000 12,000
3
 บ้านหนองแสงสามัคคี
050831 21 1 54,000 54,000
4
 บ้านสระพังข่า
050861 33 1 25,000 25,000
5
 บ้านนาน้ำซำ
050573 28 1 15,000 15,000
6
 บ้านโคกไร่
050630 45 1 0 0
7
 บ้านหาด
050832 71 1 51,250 51,250
8
 บ้านศาลาดิน
051039 60 1 0 0
9
 บ้านโคกกลางหนองแปน
050867 54 1 24,500 24,500
10
 บ้านหนองกุงมนศึกษา
050829 43 1 52,000 52,000
11
 บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์
050772 41 1 10,000 10,000
12
 บ้านกุดแคน
050856 46 1 16,200 16,200
13
 บ้านหนองหว้าประชารัฐ
050889 42 1 75,000 75,000
14
 บ้านสงเปือย
050633 59 1 75,000 75,000
15
 บ้านโนนกระเดา
050610 48 1 75,000 75,000
16
 บ้านคำใหญ่
050608 65 1 35,500 35,500
17
 บ้านหัวบึงสว่าง
050838 68 1 75,000 75,000
18
 บ้านสะแกเครือ
050567 32 1 0 0
19
 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา
050866 248 2 70,000 70,000
20
 นาจานนาเจริญโนนทัน
050779 218 2 0 0
21
 โนนงามศึกษา
050291 122 2 69,200 69,200
22
 ก้องอุดมวิทยาคาร
050275 123 2 70,000 70,000
23
 หนองม่วงประชานุกูล
050272 244 2 30,000 30,000
24
 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง
143 2 35,000 35,000
25
 บ้านดอนแขม
050884 144 2 0 0
26
 โนนฟันเรือบะยาววิทยา
050870 128 2 45,000 45,000
27
 หนองแสงวิทยาสรรค์
171 2 0 0
28
 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา
050278 229 2 0 0
29
 บ้านหนองแวงภูเขา
050888 159 2 0 0
30
 บ้านซำจำปา
050819 215 2 0 0
31
 บ้านสำราญหินลาด
050872 140 2 10,000 10,000
32
 บ้านใหม่โสกส้มกบ
050820 475 3 75,000 75,000
33
 ชุมแพชนูปถัมภ์
586 3 75,000 75,000
รวมเงินทั้งสิ้น 1,089,650 0 0 0 0 1,089,650

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net