ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต 5

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
วัสดุครุภัณฑ์ในการจัดทำน้ำดื่มให้สะอาด วัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้กับระบบส่งน้ำ ภาชนะสำหรับเก็บน้ำดื่ม วัสดุอุปกรณ์จัดทำจุดบริการน้ำให้ถูกสุขลักษณะ การจัดทำแหล่งผลิตน้ำ รวมเงิน
1
 บ้านหนองสำราญ
710314 68 1 17,000 17,000
2
 บ้านหนองยู
710558 51 1 75,000 75,000
3
 บ้านโนนน้อย
710569 103 1 27,000 27,000
4
 บ้านแก้งสว่าง
710552 55 1
5
 บ้านอุดมชาติ
710538 34 1 75,000 75,000
6
 บ้านป่าเตี้ย
710571 84 1 15,000 15,000
7
 บ้านดอนชัยชนะ
710481 67 1 27,000 27,000
8
 บ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ)
710469 87 1 50,000 50,000
9
 บ้านกวางดีด
710473 84 1 23,500 23,500
10
 บ้านคำกลาง
710489 87 1 35,000 35,000
11
 บ้านโนนสวาง(น้ำยืน)
710513 48 1 35,000 35,000
12
 บ้านหนองคู(เดชอุดม)
710487 70 1 75,000 75,000
13
 บ้านโนนจานหนองสีขา
710990 58 1 14,200 14,200
14
 บ้านอิสานเศรษฐกิจ
711094 45 1 30,000 30,000
15
 ประชานุเคราะห์ศึกษา
710277 116 1 10,000 10,000
16
 บ้านโนนใหญ่
710997 63 1
17
 บ้านสองคอน
710330 72 1 75,000 75,000
18
 บ้านป่าตาว
710286 32 1
19
 พิชัยศึกษา
710253 98 1 75,000 75,000
20
 บ้านนาสมบูรณ์
710291 57 1 17,000 17,000
21
 บ้านโนน
710333 130 2 30,000 30,000
22
 บ้านหมากมาย
710283 232 2
23
 บ้านโนนสมบูรณ์
710322 228 2 75,000 75,000
24
 บ้านท่าหลวงนาคำ
710272 251 2 75,000 75,000
25
 บ้านทุ่งเทิง
710332 224 2 69,000 69,000
26
 บ้านป่าโมง
710250 235 2 75,000 75,000
27
 บ้านคำนาแซง
710304 190 2 43,200 43,200
28
 บ้านเสาเล้า
710243 153 2 40,000 40,000
29
 บ้านห้วยข่า
710522 210 2 75,000 75,000
30
 บ้านดงเมย
710540 158 2 40,000 40,000
31
 บ้านคอแลน
710542 253 2 40,000 40,000
32
 บ้านดอนยาว
710461 124 2 61,000 61,000
33
 บ้านป่าก้าว
710478 171 2 50,000 50,000
34
 บ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
710455 245 2 75,000 75,000
35
 บ้านคำอุดม
710468 238 2 20,000 20,000
36
 บ้านคำบอน
710459 250 2 60,000 60,000
37
 รัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา
710493 156 2 50,000 50,000
38
 บ้านกุดเชียงมุน
710498 168 2 75,000 75,000
39
 ศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)
711080 278 2 30,000 30,000
40
 บ้านโนนสว่างวังเสือ
711088 164 2 75,000 75,000
41
 บ้านหมากแหน่ง
711084 160 2 50,000 50,000
42
 บ้านหนองดินดำ
711083 227 2 25,000 25,000
43
 บ้านหนองหัวลิงหนองขอน
711093 127 2 35,000 35,000
44
 สมสะอาดสวนฝ้าย
710273 406 3 75,000 75,000
45
 บ้านโพนดวน
710331 328 3 20,000 20,000
46
 ชุมชนบ้านนาโพธิ์
710529 464 3 50,500 50,500
47
 บ้านคำสำราญ
710328 112 1 75,000 75,000
48
 บ้านบัวเจริญ
710334 112 1 75,000 75,000
49
 บ้านห่องเตย
710257 63 1 75,000 75,000
50
 บ้านม่วงโนนกระแต
710246 124 2 75,000 75,000
51
 บ้านโนนสวรรค์(เดชอุดม)
710288 176 2 75,000 75,000
52
 บ้านไฮตาก
710317 285 2 75,000 75,000
53
 บ้านโนนขาม
710299 330 3 75,000 75,000
54
 บ้านบัวงาม
710275 573 3 75,000 75,000
55
 บ้านเตย
710261 336 3 75,000 75,000
56
 บ้านโนนสว่าง(บุณฑริก)
710556 259 2 69,000 69,000
57
 บ้านบก
710568 186 2 75,000 75,000
58
 บ้านหลักป้ายประชานุเคราะห์
710572 205 2 75,000 75,000
59
 บ้านหนองแปก
710524 282 2 75,000 75,000
60
 บ้านคุ้มแสนชะนี
710467 92 1 75,000 75,000
61
 บ้านแก้งขอ
710466 28 1 50,000 50,000
62
 บ้านป่าพอก
710464 56 1 54,000 54,000
63
 บ้านโนนว่าน
710470 120 1 75,000 75,000
64
 บ้านฝั่งเพ
710472 199 2 75,000 75,000
65
 ชุมชนบ้านโนนแดง
710458 455 3 75,000 75,000
66
 บ้านเปือย
710511 102 1 75,000 75,000
67
 บ้านโพนทอง
710506 104 1 52,100 52,100
68
 บ้านแปดอุ้ม
710500 170 2 30,000 30,000
69
 บ้านเก่าขาม
710490 301 3 75,000 75,000
70
 ชุมชนบ้านบุเปือย
710510 711 3 95,000 95,000
71
 น้ำยืน
710501 689 3 66,900 66,900
72
 บ้านหนองสนมพะลาน
710987 104 1 75,000 75,000
73
 บ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว
710999 88 1 30,000 30,000
74
 บ้านหนองอ้ม
711000 247 2 15,000 15,000
75
 บ้านไพบูลย์
711089 30 1 52,000 52,000
76
 บ้านหนองดุม
711091 218 2 64,800 64,800
รวมเงินทั้งสิ้น 3,993,200 0 0 0 0 3,993,200

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net