ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต 3

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
วัสดุครุภัณฑ์ในการจัดทำน้ำดื่มให้สะอาด วัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้กับระบบส่งน้ำ ภาชนะสำหรับเก็บน้ำดื่ม วัสดุอุปกรณ์จัดทำจุดบริการน้ำให้ถูกสุขลักษณะ การจัดทำแหล่งผลิตน้ำ รวมเงิน
1
 บ้านท่าช้าง
710593 150 2 75,000 75,000
2
 บ้านผักหย่า
710636 106 1 75,000 75,000
3
 บ้านนาห้วยแดงดงสำโรง
710818 197 2 75,000 75,000
4
 บ้านโนนม่วง
710578 126 2 56,930 56,930
5
 บ้านถิ่นสำราญ
710595 84 1 75,000 75,000
6
 บ้านสำโรง
710442 497 3 75,000 75,000
7
 นางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์)
710597 87 1 75,000 75,000
8
 บ้านบัวแดง
710611 81 1 53,000 53,000
9
 บ้านวังแคน
710592 58 1 75,000 75,000
10
 บ้านตุงลุง
710145 159 2 75,000 75,000
11
 บ้านโนนม่วงโนนจิก
710822 232 2 75,000 75,000
12
 ชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)
710581 362 3 75,000 75,000
13
 บ้านโพธิ์ศรี
710599 366 3 75,000 75,000
14
 บ้านท่าเสียวคันลึม
710633 327 3 75,000 75,000
15
 บ้านคำเม็กห้วยไผ่
710576 23 1 48,000 48,000
16
 บ้านป่ากุงใหญ่
710846 124 2 75,000 75,000
17
 บ้านหนองโพธิ์
710602 193 2 75,000 75,000
18
 บ้านบะไห
710163 160 2 75,000 75,000
19
 ชุมชนบ้านระเว
710628 512 3
20
 บ้านภูหล่น
710835 189 2 75,000 75,000
21
 บ้านดอนพันชาด
710431 69 1 75,000 75,000
22
 บ้านดงบาก
710156 53 1 15,000 15,000
23
 บ้านหินสูง
710936 129 2 15,000 15,000
24
 บ้านนาชุม
710623 220 2 75,000 75,000
25
 บ้านหนองผือ
710160 190 2 67,000 67,000
26
 บ้านภูมะหรี่
710588 112 1 75,000 75,000
27
 บ้านแก่งยาง
710582 84 1 75,000 75,000
28
 บ้านคำก้อม
710950 255 2
รวมเงินทั้งสิ้น 1,754,930 0 0 0 0 1,754,930

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net