ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
วัสดุครุภัณฑ์ในการจัดทำน้ำดื่มให้สะอาด วัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้กับระบบส่งน้ำ ภาชนะสำหรับเก็บน้ำดื่ม วัสดุอุปกรณ์จัดทำจุดบริการน้ำให้ถูกสุขลักษณะ การจัดทำแหล่งผลิตน้ำ รวมเงิน
1
 บ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น
050106 92 1 30,000 30,000
2
 บ้านหนองขามประชาบำรุง
050081 105 1 20,000 20,000
3
 หนองโพธิ์ประชานุกูล
050487 130 2 75,000 75,000
4
 บ้านป่าส่าน
050502 71 1 50,000 50,000
5
  บ้านสะอาด
050080 192 2 11,920 11,920
6
 บ้านโคกกว้าง
165 2 30,000 30,000
7
  บ้านคำบอน
050044 59 1 0 0
8
 บ้านหนองเบ็ญ
050050 108 1 0 0
9
 บ้านม่วง
050039 383 3 25,000 25,000
10
 บ้านดงเก่า
050486 49 1 25,000 25,000
11
 พงษ์ภิญโญ 2
050434 89 1 30,440 30,440
12
 โนนฆ้องวิทยาคาร
050433 57 1 0 0
13
  บ้านกระเดื่อง
050458 41 1 16,800 16,800
14
 บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล
050062 198 2 17,500 17,500
15
 บ้านทองหลาง
050061 101 1 30,000 30,000
16
  บ้านป่าสังข์หนองฮี
050009 51 1 0 0
17
 บ้านเต่านอ
050094 39 1 52,140 52,140
18
 บ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน
050022 140 2 0 0
19
 บ้านกุดนางทุย
29 1 48,000 48,000
20
  บ้านหินตั้งหนองอีเลิง
40 1 0 0
21
 บ้านเหล่านาดี
050065 141 2 30,000 30,000
22
  บ้านโนนตุ่นประชาบำรุง
050015 52 1 0 0
23
 บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน
050029 161 2 30,000 30,000
24
 หนองชาดพิทยาคม
050454 177 2 27,600 27,600
25
 ชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา
050483 159 2 49,000 49,000
26
 บ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)
4001 156 2 45,000 45,000
รวมเงินทั้งสิ้น 643,400 0 0 0 0 643,400

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net