โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน (โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โรงเรียนอรพิมวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 7

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่ได้รับ
 ได้รับ เมื่อ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2560
2. โปรดระบุชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
รายการ งบประมาณที่ได้รับ
ปัจจุบัน
ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ
 1. ปลาดุกในบ่อดิน 15,300 บาท 
- -
 2. ทำนา 3,000 บาท 
- -
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน
 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน
 อื่นๆ (ระบุ) 
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่เพียงพอ  เพียงพอบางฤดูกาล  เพียงพอตลอดปี
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่มี เนื่องจาก อาหารเพียงพอต่อความต้องการของเด็กนักเรียน
 มี
ระบุ  เป็นปัจจุบัน
   ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 ไม่มี
มี   โดยรายงาน ผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 ไม่มี
 มี  ระบุตำแหน่งผู้นิเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 ความถี่ในการนิเทศ สม่ำเสมอ นานๆ ครั้ง
 
8. สภาพการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
8.1 ภาพความสำเร็จ
         ทำนาประสบความสำเร็จลุลวงตามเป้าหมาย ส่วนการเลี้ยงปลาดุกในบ่อดินไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร
8.2 ปัญหาอุปสรรค
         เลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน ขาดแคลนน้ำเนื่องจากฝนไม่ตกเท่าที่ควร และมีศัตรูของปลามารบกวนและทำลายเช่น งูกินปลา ,นกกินปลา เป็นต้น
8.3 ข้อเสนอแนะ
         ปรับเปลี่ยนการเลี้ยงปลาดุกในบ่อดินมาเป็นเลี้ยงในบ่อซีเมนต์แทนเพราะง่ายต่อการดูแลและป้องกันศัตรูปลาได้ ที่สำคัญสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงของปลาได้เช่นการเจริญเติบโตหรือปลาตายเราสามารถเช็คยอดปลาในบ่อได้ว่าเหลือเท่าไรและง่ายต่อการคำนวณการให้อาหารปลา


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นายสมประสงค์ แหล่กระโทก)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................

 

าพประกอบรายงานการดำเนินงานของสถานศึกษา

ข้าวหอมมะลิหลังจากหว่านเมล็ดพันธุ์แล้ว ประมาณ 1 เดือน
หลังจากหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวแล้วทำการดูแล และบำรุงต้นข้าวประมาณ 5-6 เดือน ก็ได้เวลาเก็บเกี่ยวผลผลิต
หลังจากเตรียมโรงเรือนแล้วทำการปล่อยพันธุ์ปลาดุกบิ๊กอุย 1,500 ตัว ขนาดตัวปลายาว ประมาณ 5-6 ซ.ม.
หลังจากปล่อยพันธุ์ปลาแล้วทำการเลี้ยงปลาอีกประมาณ 4-5 เดือนจึงได้จับปลา