โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน (โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โรงเรียนบ้านโคกม้า สพป.สงขลา เขต 3

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่ได้รับ
 ได้รับ เมื่อ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2560
2. โปรดระบุชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
รายการ งบประมาณที่ได้รับ
ปัจจุบัน
ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ
 1. ปลูกผักทั่วไป 30,000 บาท 
-
 2. ทำนา 9,000 บาท 
-
 3. ยางพารา(ต้น) 32,000 บาท 
-
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน
 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน
 อื่นๆ (ระบุ) 
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่เพียงพอ  เพียงพอบางฤดูกาล  เพียงพอตลอดปี
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่มี เนื่องจาก 
 มี
ระบุ  เป็นปัจจุบัน
   ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 ไม่มี
มี   โดยรายงาน ผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 ไม่มี
 มี  ระบุตำแหน่งผู้นิเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 ความถี่ในการนิเทศ สม่ำเสมอ นานๆ ครั้ง
 
8. สภาพการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
8.1 ภาพความสำเร็จ
         นักเรียนสามารถใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
8.2 ปัญหาอุปสรรค
         งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีไม่ต่อเนื่อง และในส่วนของกิจกรรมทำนาในปีงบประมาณ 2562 ทางโรงเรียนไม่ได้ดำเนินกิจกรรม เนื่องจากว่าพื้นที่ที่ใช้ทำกิจกรรมเป็นของผู้ปกครองนักเรียน ซึ่งในปีงบประมาณนี้ทางผู้ปกครองได้ใช้พื้นที่ในการปลูกปาล์มและยางพารา เลยทำให้โรงเรียนไม่ได้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าว
8.3 ข้อเสนอแนะ
         ควรจะจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่อง เพราะบางกิจกรรมโรงเรียนได้ใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุแบบสิ้นเปลือง เช่น กิจกรรมยางพารา


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นางพรพรรณ ถาวร)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................

 

าพประกอบรายงานการดำเนินงานของสถานศึกษา

กิจกรรมยางพารา
กิจกรรมยางพารา
กิจกรรมปลูกผักทั่วไป
กิจกรรมปลูกผักทั่วไป