โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน (โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โรงเรียนบ้านกะแอก สพป.อุบลราชธานี เขต 4

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่ได้รับ
 ได้รับ เมื่อ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2560
2. โปรดระบุชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
รายการ งบประมาณที่ได้รับ
ปัจจุบัน
ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ
 1. เลี้ยงไก่ไข่ 78,700 บาท 
- -
 2. ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600 บาท 
- -
 3. ปลูกผักสวนครัว(พื้นที่) 8,000 บาท 
- -
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน
 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน
 อื่นๆ (ระบุ) 
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่เพียงพอ  เพียงพอบางฤดูกาล  เพียงพอตลอดปี
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่มี เนื่องจาก 
 มี
ระบุ  เป็นปัจจุบัน
   ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 ไม่มี
มี   โดยรายงาน ผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 ไม่มี
 มี  ระบุตำแหน่งผู้นิเทศ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อบ.4
 
 ความถี่ในการนิเทศ สม่ำเสมอ นานๆ ครั้ง
 
8. สภาพการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
8.1 ภาพความสำเร็จ
         1.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ทุกคนได้ปฏิบัติจริง สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และเป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักเรียน ชุมชนและหน่วยงานอื่น 2.โรงเรียนนำผลผลิตที่ได้มาประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียนได้รับประทาน 3.เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชนและนักเรียน
8.2 ปัญหาอุปสรรค
         1.สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยๆ การดำเนินงานตามโครงการได้ผลไม่คุ้มทุน 2.ในระหว่างปิดภาคเรียนนักเรียนบางคนที่รับผิดชอบเดินทางไปเยี่ยมบิดา มารดาที่ไปรับจ้างต่างจังหวัดทำให้ผลผลิตเสียหายขาดทุน
8.3 ข้อเสนอแนะ
         1.จัดระบบป้องกันตามสภาพความเป็นอยู่ให้ดีกว่าเดิมเลือกระยะเวลาในการปฏิบัติ 2.สำรวจนักเรียนและจัดเวรคู่กันกับนักเรียนที่อยู่บ้านตลอดปิดภาคเรียน 3.ควรส่งเสริมและจัดหาทุนเพิ่มเติมในการดำเนินงานตามโครงการอย่างต่อเนื่อง


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นางสมสกุล มุทุสิทธิ์)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................

 

าพประกอบรายงานการดำเนินงานของสถานศึกษา