โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน (โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โรงเรียนบ้านนาคูณ สพป.เลย เขต 3

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่ได้รับ
 ได้รับ เมื่อ วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
2. โปรดระบุชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
รายการ งบประมาณที่ได้รับ
ปัจจุบัน
ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ
 1. ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 20,000 บาท 
-
 2. เลี้ยงปลาดุก(บ่อ) 18,000 บาท 
-
 3. เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 15,600 บาท 
-
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน
 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน
 อื่นๆ (ระบุ) 
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่เพียงพอ  เพียงพอบางฤดูกาล  เพียงพอตลอดปี
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่มี เนื่องจาก 
 มี
ระบุ  เป็นปัจจุบัน
   ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก เอกสารการจัดทำบัญชีบางช่วงสูญหายเนื่องจากนักเรียนทำสูญหาย
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 ไม่มี
มี   โดยรายงาน ผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 ไม่มี
 มี  ระบุตำแหน่งผู้นิเทศ รอง สพป.เลย เขต 3
 
 ความถี่ในการนิเทศ สม่ำเสมอ นานๆ ครั้ง
 
8. สภาพการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
8.1 ภาพความสำเร็จ
         การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารกลางวันเพื่อนักเรียนในโรงเรียนเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่ได้นำเสนอไป เนื่องจากความจำเป็นในเรื่องสภาพแวดล้อม ความพร้อม และการจัดหาวัตถุดิบส่งเสริมกิจกรรม กิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงได้แก่กิจกรรมเลี้ยงปลาดุก เปลี่ยนเป็นเลี้ยงปลากินพืชตามธรรมชาติเนื่องจากขาดพันธุ์ปลา และมีบ่
8.2 ปัญหาอุปสรรค
         การจัดทำบัญชี ที่เป็นปัจจุบันและการจัดเก็บเอกสารบัญชีของนักเรียน เอกสารบัญชีสูญหาย
8.3 ข้อเสนอแนะ
         การอบรมให้นักเรียนฝึกทำบัญชีพื้นฐาน


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นางนงค์รักษ์ บัวบาน)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................

 

าพประกอบรายงานการดำเนินงานของสถานศึกษา

การเลี้ยงปลากินพืช (แทนกิจกรรมการเลี้ยงปลาดุกในบ่อ)
แปลงเกษตร ปลูกผักสวนครัว
กิจกรรมการเพาะเห็ดนางฟ้า (แทนกิจกรรมเลี้ยงกบ)
กิจกรรมปลูกแก้วมังกร