โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน (โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่ได้รับ
 ได้รับ เมื่อ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
2. โปรดระบุชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
รายการ งบประมาณที่ได้รับ
ปัจจุบัน
ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ
 1. เลี้ยงไก่ไข่ 149,500 บาท 
-
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน
 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน
 อื่นๆ (ระบุ) 
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่เพียงพอ  เพียงพอบางฤดูกาล  เพียงพอตลอดปี
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่มี เนื่องจาก 
 มี
ระบุ  เป็นปัจจุบัน
   ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 ไม่มี
มี   โดยรายงาน ผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 ไม่มี
 มี  ระบุตำแหน่งผู้นิเทศ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯ ศึกษานิเทศน์ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 ความถี่ในการนิเทศ สม่ำเสมอ นานๆ ครั้ง
 
8. สภาพการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
8.1 ภาพความสำเร็จ
         การดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ในส่วนของโรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยานั้น มีการส่งเสริมผลผลิตเรื่องการเลี้ยงไก่ไข่ เพื่อนำมาประกอบอาหารกลางวันตามโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน มีการดำเนินการเลี้ยงอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการดำเนินการจัดเก็บไข่ไก่ การดูแลความสะอาดของโรงเลี้ยงไ
8.2 ปัญหาอุปสรรค
         ในช่วงบางฤดูกาลไก่ไข่ประสบปัญหากับสภาพอากาศที่ร้อนจัด หรือ ประสบปัญหาด้านสิิ่งแวดล้อมอื่นๆทำให้ปริมาณไข่ไก่ลดลงไปบ้าง แต่อย่างไรก็ตามทางคณะครูผู้รับผิดชอบก็ได้พยายามหาวิธีการดำเนินการแก้ไขให้ไก่ไข่ประสบปัญหาน้อยที่สุด เพื่อเพียงพอต่อการดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน
8.3 ข้อเสนอแนะ
         -


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นายวิศรุต ตันสมรส)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................

 

าพประกอบรายงานการดำเนินงานของสถานศึกษา

ภาพกิจกรรมนักเรียนเก็บไข่ไก่เพื่อไปประกอบตามโครงการอาหารกลางวัน
ภาพกิจกรรมนักเรียนเก็บไข่ไก่เพื่อไปประกอบตามโครงการอาหารกลางวัน
ภาพกิจกรรมนักเรียนเดูแลทำความสะอาดของบริเวณโรงเลี้ยงไก่ไข่
ภาพกิจกรรมผลผลิตไข่ไก่นำมาประกอบตามโครงการอาหารกลางวัน